Projekty

Informace o projektech, do kterých bylo a je naše Centrum zapojeno.

3-LENSUS (EK, 2009–2010)

3-LENSUS: Lifelong Learning Network for Sustainable Development Cíle projektu jsou následující: propojení univerzit a různých jiných aktérů na...

Agroecount (MZe, 2009–2011)

QH92295 Rozvoj indikátorů pro integrované ekonomické a environmentální zemědělské účetnictví Cílem projektu je sestavit na základě rozšířených zemědělských...

Aktiva (GA UK, 2002, 2004–2005)

Oceňování environmentálních aktiv se zaměřením na podzemní aktiva 247/2002/A-EK/COZP (v roce 2002) a 275/2002/A-EK/COZP Analýza postupů pro účetnictví...

Alternativní paliva (MD, 2004-2006)

1F44E/022/210 Ekonomika zavádění alternativních paliv v dopravě a možnosti internalizace externích nákladů dopravy v České republice Projekt se zabývá...

Analýza dopravního chování (MD, OP Infrastruktura, 2006–2008)

Analýza každodenního dopravního chování dospělého městského obyvatelstva a nástroje regulace Analýza dopravního chování je základem pro diskuzi možností...

ASI (SCOPE, 2004–2005)

Assessment of Sustainability Indicators - ASI Cílem projektu bylo zhodnotit pokrok ve vývoji (i využívání) indikátorů udržitelného rozvoje. Hlavním výstupem...

Automobilová závislost a UR (GA AV ČR, 2004–2005)

IAA7820402 Automobilová závislost a udržitelný rozvoj Rozvoj automobilové dopravy přináší nejen pozitivní dopady na ekonomiku, ale má i řadu negativních...

Bariéry FSC v českém lesnictví (TAČR Éta, 2020–2023)

Výzkum a řešení bariér aplikace standardu FSC v českém lesnictví (TAČR Éta, 2020–2023)

Projekt pomůže porozumět překážkám, které brání menším a středním vlastníkům lesů v zavádění standardu udržitelného lesnictví FSC, a najít řešení, jak je překonat. Přispěje tedy k adaptaci českých lesů na měnící se klima i mezinárodní trh se dřívím.

BlueAdapt (Horizon Europe, 2022–2026)

Snižování zdravotních rizik v modrém prostředí na základě klimatu: Přizpůsobení se dopadům změny klimatu na pobřežní patogeny

BlueAdapt sdružuje interdisciplinární tým biologů, klimatologů, ekonomů, epidemiologů a odborníků na veřejné zdraví, kteří zkoumají a kvantifikují budoucí zdravotní rizika spojená s vybranými patogeny v pobřežních vodách.

Brainpool (FP7, 2011-2014)

BRAINPOoL – Bringing alternative indicators into policy Projekt BRAINPOoL se zabývá výzkumem procesů transferu indikátorů...

CASES (6. RP EU, 2006–2008)

CASES: Cost Assessment for Sustainable Energy Systems Cílem projektu bylo shromáždit koherentní a podrobné odhady externích a interních nákladů různých...

cCASHh (5. RP EU, 2004)

Climate Change and adaptation strategies for human health in Europe Výzkum ocenění přínosů ze změn kvality lidského zdraví (úmrtí) v důsledků změny klimatu...

CECILIA2050 (FP7 EC, 2012 - 2015)

CECILIA2050: Choosing Efficient Combinations of Policy Instruments for Low-carbon development and Innovation to Achieve Europe's 2050 climate...

CECILIA2050 (FP7 ENV.2012, 2012-2015)

CECILIA2050 Choosing Efficient Combinations of Policy Instruments for Low-carbon development and Innovation to Achieve Europe's 2050 climate targets The...

Cesty (GAČR EXPRO; 2023–2027)

Cesty k environmentální udržitelnosti

Cílem projektu je určit možné scénáře budoucího vývoje spotřeby a technologie výroby, jejichž výsledkem budou environmentální stopy všech států v mezích kapacity planetárních systémů přepočítaných na národní úroveň.

CEVOOH (TA ČR, prostředí pro život; 2021–2026)

Centrum environmentálního výzkumu: Odpadové a oběhové hospodářství a environmentální bezpečnost

Cílem projektu je vybudování dlouhodobě pracující, odborné, interdisciplinární, výzkumné základny tvořené klíčovými výzkumnými organizacemi disponujícími expertízou a odbornou kapacitou pro provádění výzkumu v oblasti odpadového a oběhového hospodářství v širších souvislostech. Centrum bude poskytovat Ministerstvu životního prostředí, dalším resortům, odborným platformám a dalším subjektům výsledky výzkumu, rozšiřování vědeckých poznatků a expertní podporu při tvorbě politik, strategií a regulací.

CGE-TIMES (GAČR, 2018-2020)

Rozvinutí soustavy hybridních modelů pro posouzení dopadů regulací: CGE-TIMES Projekt vyvíjí soustavu hybridních modelů pro posouzení dopadů regulací v České...

Čistá mobilita (TAČR Beta, 2013-2014)

Ekonomické vyhodnocení mobility s cílem minimalizace rizikových emisí Projekt je zaměřen na analyzu...

ClimateCost (7. RP EU, 2009–2011)

ClimateCost: Full costs of climate change Rozšíření znalosti o ekonomice změny klimatu s ohledem na dlouhodobé cíle politiky, náklady nečinnosti a náklady a...

COACCH (H2020, 2017–2021)

Participativní design posouzení nákladů změny klimatu– COACCH COACCH bude rozvíjet inovativní vědecký a integrovaný přístup k participativnímu...

COMETR (6. RP EU, 2004–2006)

COMETR: Competitiveness effects of environmental tax reforms Projekt se zaměřuje na analýzu dopadů regulace na konkurenceschopnost prostřednictvím prvně...

Cycle 21 (MD, 2004–2008)

1F43E/045/210 Analýza potřeb budování cyklistické infrastruktury v ČR (Cycle 21) Jedná se o první výzkumný projekt svého druhu, mapující komplexně...

Dekáda vzdělávání pro UR (MŠMT, 2006–2007)

Dekáda vzdělávání pro udržitelný rozvoj – podpora mezinárodního dialogu Propagace mezinárodních aktivit v rámci konferencí Fóra vysokoškolských učitelů....

Distribuce (NPV II MŠMT, 2006–2011)

2D06029 Analýza distribučních a sociálních dopadů sektorových politik Odhad chování a poptávky domácností po energiích, dopravě, pitné vodě a biopotravinách....

Dopady JE Temelín na obyvatelstvo (MŠMT, 2002–2008)

Sociálně-ekologické a psychologické dopady jaderné elektrárny Temelín na obyvatelstvo Jedním z cílů projektu bylo dokončit dlouhodobou koncepci soustavného...

DROPS (6. RP EU, 2006–2008)

DROPS: Development of macro and sectoral models aiming to evaluate the role of public health externalities  Cílem projektu bylo poskytnout analýzu všech...

E-learning v environmentálním vzdělávání (MŠMT, 2005)

Informační prostředí pro rozvoj e-learningu v environmentálním vzdělávání Vytvoření informačního zázemí pro spolupráci mezi fakultami UK; dalšími vysokými...

E-V-Learn (MŽP, 2008–2010)

SP/4H6/142/08 E-V-Learn: Návrh aktualizovaných výukových modelů, rozvinutí metody počítačem podporované výuky (e-learning) a zavedení evaluačních mechanizmů...

ECHA-WTP (ECHA, 2012-2013)

Záměrem projektu je provést šetření a odhadnout ekonomickou hodnotu přínosů vyhnutí se vybraným dopadům...

ECOCEP – Economic Modeling for Climate-Energy Policy (7. RP EK, 2014–2017)

Economic Modeling for Climate-Energy PolicySpolečně s Institutem ekonomických studií FSV UK koordinujeme nový čtyřletý projekt...

ECONADAPT: The economics of climate change adaptation (FP7, 2013-2016)

Cílem projektu ECONADAPT je rozvinout metody a identifikovat data pro ekonomické hodnocení, které mají pomoci ve...

EDR (VaV MŽP, 2003–2004)

SN/320/9/03 Dopady a vazby ekologické daňové reformy na politiku životního prostředí, základní makroekonomické parametry, systém veřejných financí, vybrané...

EEA / Norway grants (2010)

Research and training fellowship in the fields of environmental valuation and industrial ecology Mobilitní grant pracovníků COŽP UK.

EEA / Norway grants (2011)

Research fellowship in the field of valuation of travel time savings in transport Mobilitní grant pracovníků COŽP UK.

Efekty ekonomických nástrojů ochrany ŽP (MŽP VaV, 2004–2005)

1C/4/43/04 Environmentální a hospodářské efekty ekonomických nástrojů ochrany ŽP Ex-post analýza účinnosti  a efektivnosti ekonomických nástrojů...

Emise (Eurostat, 2012-2013)

Emise Eurostat: Environmental accounts: Data collection, processing and dissemination of air emissions accounts Cílem projektu je správa a management...

Energie (Eurostat, 2012-2013)

Energie Eurostat: Environmental Accounts: Data collection, processing and dissemination of energy accounts Cílem projektu je testování dotazníku Eurostatu...

Envigogika (2006– )

Envigogika – recenzovaný vědecký časopis

Envigogika je odborné recenzované periodikum s plně otevřeným přístupem, vydávané Univerzitou Karlovou. Jejím cílem je zkvalitnit odborný dialog v oblasti environmentálního vzdělávání a toto téma propojovat s oblastmi souvisejícími. Envigogika přináší originální vědecké texty; časopis je zařazen do databáze ERIH, do databáze DOAJ a na seznam recenzovaných periodik RVVI. Dle platné metodiky hodnocení vědy jsou recenzované články v Envigogice zařazeny do kategorie Jneimp. Jako jedno ze dvou českých periodik má ocenění kvality otevřenosti DOAJ Seal.

ENVIMPACT (7. RP EU, 2011–2013)

ENVIMPACT: Increasing the impact of Central-Eastern European environment research results through more effective dissemination and exploitation Hlavním cílem...

Environmentálně signifikantní jednání v ČR (GA ČR, 2008–2010)

GA403/08/1694 Aplikace modelu environmentálně signifikantního jednání v České republice Cílem tohoto projektu je empirické testování modelů environmentálně...

Environmentální Kuznetsova křivka (GA ČR, 2004–2005)

GA402/04/1376 Environmentální Kuznetsova křivka – teorie, evidence a přínos pro Českou republiku Cílem projektu bylo testovat hypotézu Environmentální...

Environmentální vlivy na zdraví dětí (MŽP, 2004–2005)

1C/5/6/04 Environmentální vlivy na zdraví dětí Projekt si klade za cíl stanovit riziko dlouhodobých účinků a změn v úrovni znečištění ovzduší na...

Envisec - Bezpečnostní výzkum (2012-2015)

Envisec - Bezpečnostní výzkum Integrované hodnocení dopadů globálních změn na environmentální...

Enviwiki (2007– )

Enviwiki – internetová platforma mezioborové výuky životního prostředí a udržitelného rozvoje

Enviwiki je internetová platforma věnovaná vzdělávání zaměřenému na životní prostředí a udržitelný rozvoj. Enviwiki má sloužit k podpoře mezioborové výuky životního prostředí na vysokých školách: poskytuje prostor pro vytváření, publikování a sdílení odborných textů; k tomu nabízí metodickou podporu. Z publikovaných článků pak mohou čerpat témata a informace učitelé a studenti na nižších stupních vzdělání.

ESD:SuperVision (Erasmus+, 2020–2023)

ESD:SuperVision - kvalifikace a další informace školení konzultantů pro implementaci ESD ve školních vzdělávacích programech

Cílem projektu ESD:SuperVision je na jedné straně vytvořit podmínky pro vývoj kvalitních a průřezových školních materiálů pro střední školy na téma udržitelného rozvoje a zpřístupnit je pod licencí Creative Commons.

ESDInds (7. RP EU, 2008–2011)

ESDInds: The Development of Indicators & Assessment Tools for CSO Projects Promoting Values-based Education for Sustainable Development Příprava nástroje...

ETC CCA (EEA 2011-2013)

Evropské Tématické Centrum na Zranitelnost a Adaptace a Dopady  Změny Klimatu (ETC CCA) Cílem ETC/CCA je napomáhat EEA v podpoře  politiky EU tím,...

EUROSTAT RME (Eurostat, 2023–2025)

Updating, application, and further development of models to estimate raw material equivalents (RME models)

Aktualizace, použití a další vývoj modelů pro odhad ekvivalentů surovin (modely RME).

Eurostat-Impact (EUROSTAT, 2009–2010)

Conceptual Framework for Measuring the Environmental Impact of the Use of Natural Resources and Products Cílem projektu je na základě analýzy materiálových...

ExternE-Pol (5.RP EU, 2002–2004)

ExternE-Pol: Externalities of energy: extension of accounting framework and policy applications  První aplikace metody ExternE a analýzy dráhy dopadu...

Externí náklady výroby elektřiny a tepla (MŽP VaV, 2003–2005)

SM/320/1/03 Externí náklady výroby elektřiny a tepla v podmínkách ČR a metody jejich internalizace Peněžní hodnocení externích nákladů způsobených z výroby...

FE3M (GAČR EXPRO, 2019–2023)

Excelence v ekonomickém výzkumu energetické efektivity a modelování dopadů – FE3M

Grantová agentura ČR vybrala v celé ČR v rámci excelence v základním výzkumu EXPRO k financování pro roky 2019-2023 tři projekty v oblasti společenského výzkumu. Jedním z nich je projekt „Excelence v ekonomickém výzkumu energetické efektivity a modelování dopadů“ (Frontiers in Energy Efficiency Economics and Modelling – FE3M).

Firma (GA ČR, 2009–2010)

GA402/09/2049 Environmentální regulace a ekonomická/finanční situace podniků: případ znečištění ovzduší Hlavním přínosem tohoto projektu je vyhodnotit vztah...

GEMCLIME (H2020, 2016–2021)

Globalní Excelence v Modelování Klimatu a Energetiky (GEMCLIME) Projekt GEMCLIME se zaměřuje na rozvíjení energetické ekonomie a řešení problémů spojených s...

GEOCEP (H2020, 2022–2026)

Global Excellence in Modeling Climate and Energy Policies (GEOCEP)Global Excellence in Modeling Climate and Energy Policies (GEOCEP)

Mezinárodní konsorcium světových univerzit se pod vedením Univerzity Karlovy (UK) bude zabývat jedním z nejnaléhavějších sociálních a politických problémů dneška: environmentální krizí, kterou způsobuje změna klimatu.

GHG Kosovo (UNDP, 2011-2012)

Transfer of Czech Experience: Developing Kosovo Greenhouse Gas (GHG) Inventory Management System Národní inventarizační systémy skleníkových plynů...

GHG30_Slovakia (RESK, 2011)

GHG30_Slovakia Research on economic effects on Slovakia of a more ambitious EU climate target The study performs a quantitative economic analysis of the...

Global-IQ (7. RP EU, 2011–2014)

Global-IQ: Impacts Quantification of global changes Kvantifikace dopadů globálních změn Společnosti ve světě dnes procházejí...

Globální environmentální dopady spotřeby domácností (GAČR, 2017–2019)

Cílem tohoto projektu je analyzovat environmentální důsledky spotřeby evropských domácností. Naším...

Globální přivlastnění primární produkce z pohledu odpovědnosti spotřebitele – HANPP Footprint (GA ČR 2014-2016)

Cílem tohoto výzkumného projektu je identifikovat spojení mezi čistou primární produkcí přivlastněnou...

GREENPARADOXES (GAČR, 2016–2018)

Zkoumání zelených paradoxů: Mikroekonomický, ekonometrický a meta-analytický rámec výzkumu...

Hedonický mzdový model (GA ČR, 2008–2009)

GA402/08/1659 Hedonický mzdový model: odhad kompenzační mzdové přirážky v České republice Závislost mezi riziky spojenými s prací a velikostí mzdy...

HEIMTSA (6. RP EU, 2007–2011)

HEIMTSA: Health and environment integrated methodology and toolbox for scenario assessment Cílem projektu je vytvořit a aplikovat metodiku pro integrované...

ICELAND 2016 - Potenciál pro udržitelnou turistiku v ekologicky citlivých oblastech (Granty EHP, 2016)

Potenciál pro udržitelnou turistiku v ekologicky citlivých oblastech V rámci projektu byla vytvořena institucionální...

IN-STREAM (7. RP EU, 2008–2011)

IN-STREAM: INtegrating MainSTREAM Economic Indicators with those of Sustainable Development Celkovým cílem projektu je pomocí...

INDI-LINK (6. RP EU, 2006–2009)

INDI-LINK: Indicator-based evaluation of interlinkages between different sustainable development objectives  Projekt měl několik témat a cílů, které...

Indikátorový informační systém (MŽP, 2001)

Indikátorový informační systém Centrum pro otázky životního prostředí je zodpovědnou řešitelskou organizací za obsahovou část indikátorového portálu MŽP....

INFOSDEV (5.RP EU, 2003-2005)

INFOSDEV: Informace o udržitelném rozvoji, vzdělávání, ekonomické nástroje a indikátory Projekt byl zaměřen na posílení národních kapacit na analýzu,...

INHERIT (H2020, 2016–2019)

INHERIT – INter-sectoral Health Environment Research for InnovaTions INHERIT je výzkumný projekt 18 partnerských institucí...

Inovovaný restart metodiky hodnocení biotopů (TA ČR, 2016–2017)

Cílem projektu je inovace a rozšíření metodiky pro oceňování biotopů (metodika oceňování biotopů...

IP EXIOPOL (6. RP EU, 2007–2010)

IP EXIOPOL: A New Environmental Accounting Framework Using Externality Data and Input-Output Tools for Policy Analysis Cílem tohoto projektu je zaprvé...

IP NEEDS (6. RP EU, 2004–2009)

IP NEEDS: New Energy Externalities Development for Sustainability Kvantifikace externích nákladů pro palivové cykly výroby energií. Koordinace implementace...

ISPoS (DBU, 2010–2012)

ISPoS: Interdisciplinary Study Program on Sustainability V tomto dvoustranném projektu budou připraveny 3 společné e-learningové kurzy a letní škola pro...

Kohoutková (TA ČR, 2020–2023)

Kohoutkovou nebo balenou: Bariéry a motivace konzumace pitné vody

Cílem projektu je identifikovat motivy a bariéry konzumace kohoutkové vody v ČR a zjistit, jak tyto bariéry překonat.

Lesy (NPV I MZe, 2005–2007)

1R56014 Peněžní hodnocení rekreačních a estetických funkcí lesních ekosystémů v České republice V rámci projektu byly hodnoceny rekreační funkce a estetické...

LESY (TA ČR, 2019–2023)

Modelování scénářů udržitelné skladby lesa ve vztahu k navrženým adaptačním opatřením, vlivu na sektor energetiky, emise skleníkových plynů a celková přijatelnost těchto scénářů pro českou veřejnost

Cílem projektu je identifikovat scénáře vývoje lesa, možnosti implementace adaptačních strategií v lesnictví a analyzovat dopady na energetiku, emisní bilanci a na přijatelnost daných scénářů českou veřejností. Projekt převádí adaptační opatření do scénářů vývoje...

LIFE-IP: N2K Revisited – Jedna příroda (LIFE, 2019–2026)

LIFE-IP: N2K Revisited - Integrated LIFE project for the Natura 2000 network in the Czech Republic (2019-2026)

Hlavním cílem projektu LIFE-IP: N2K Revisited je vybudovat efektivnější systém managementu pro soustavu lokalit Natura 2000 v České republice. Projekt implementuje tzv. Prioritní akční rámec pro soustavu Natura 2000 v ČR 2014-2020, který stanovuje priority pro plnění směrnice o stanovištích a směrnice o ptácích. Jedná se o vůbec první český integrovaný projekt podpořený z programu LIFE.

MA21 (MPSV, 2021–2023)

Spolupráce obcí ke zvýšení kvality veřejné správy za pomoci metody MA21

Cílem je posílení institucionální kapacity obcí a regionů v oblasti STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ A KOMUNIKACE na bázi metody řízení kvality MA21. Budou systémově rozvíjeny metodické postupy a nástroje pro ÚSC (podklady pro komplexní strategické řízení, profesionální komunikaci s občany, nástroj evaluaci projektů, integrace systémů řízení kvality, expertní evaluace postupů a výstupů MA21, sdílení dobrých praxí). Veškeré poznatky a výstupy budou připraveny a využity pro odborné vzdělávání obcí a regionů.

Material system analysis - MSA (DG Enterprise and Industry, 2013-2015)

Nový projekt, jehož cílem je sestavit kompletní analýzu materiálových toků pro 22 materiálů.

Materiálové a energetické toky (Vav MŽP, 2008–2010)

SP/4I2/141/08 Monitorování a hodnocení vazeb mezi životním prostředím, ekonomikou a společností prostřednictvím indikátorů materiálových a energetických...

Materiálové toky a udržitelné využití zdrojů (VaV MŽP, 2004–2005)

1C/7/14/04 Materiálové toky a udržitelné využití zdrojů Projekt je zaměřen na hodnocení využitelnosti indikátorů materiálových toků pro vyjadřování...

Materiály (Eurostat, 2011-2013)

Materiály Eurostat: Environmental accounts: Statistical services for data collection, processing and dissemination of Material flow Accounts Cílem...

Materiály (TAČR, 2012-2015)

Integrované hodnocení rizik a dopadů na materiály, ekosystémy a zdravotní stav populace v důsledku expozice...

MATISSE (6. RP EU, 2005–2008)

MATISSE: Methods and Tools for Integrated Sustainability Assessment V rámci projektu je vytvářen koncepční rámec a metodika pro integrované hodnocení...

MEFA (GA ČR, 2004–2006)

GA205/04/0582 Hodnocení stavu životního prostředí na základě analýzy materiálových a energetických toků Projekt je zaměřen na analýzu přírůstků materiálových...

Město jako prostor pro kreativní učení (ACF, 2020–2022)

Město jako prostor pro kreativní učení Město jako prostor pro kreativní učení je dvouletý projekt zaměřený na žáky ZŠ a SŠ v Jihlavě a okolí...

Metabolismus (GA ČR, 2008–2010)

GA205/08/1475 Analýza nároků socioekonomického metabolismu ČR na energie, materiály a území z pohledu historického vývoje  Cílem projektu je zhodnotit...

MethodEx (6. RP EU, 2004–2007)

MethodEx: Methods and data on environmental and health externalities: harmonising and sharing of operational estimates Kvantifikace externích nákladů pro...

Metody hodnocení environmentálních dat (MŽP VaV, 2004–2006)

1D10/15/II/04 Metody hodnocení environmentálních dat, informací a indikátorů Cílem projektu je vyvinout a navrhnout efektivní systém hodnocení...

MFA (GAČR, 2012-2014)

MFA GAČR: Různé aspekty antropogenních materiálových toků v České republice Celkovým cílem...

MFA (TAČR, 2012-2013)

MFA TAČR: Hodnocení dopadů sociálně-ekonomického rozvoje společnosti na životní prostředí prostřednictvím indikátorů antropogenních energo-materiálových...

MinFuture (H2020, 2016–2018)

Cílem projektu MinFuture je identifikovat, integrovat a rozvinout odbornost v oblasti globálních materiálových toků a...

Mobidays (6. RP EU, 2007–2009)

Mobidays: Sustainable Mobility Days Projekt Mobidays měl za cíl nalézt silné a slabé stránky hlavních výzkumných a demonstračních projektů týkajících se...

ModEDR (VaV MŽP, 2007–2010)

SPII4I1/52/07 Modelování dopadů environmentální daňové reformy: II. etapa EDR    Cílem projektu je predikce dopadů II. fáze EDR v České...

MOSUMO (TA ČR Théta, 2021–2023)

Modelová podpora čisté a udržitelné mobility v ČR (TK04010099)

MOSUR (OPVK, 2011-2014)

OP VK CZ.1.07/2.4.00/17.0130 - Mezioborová síť udržitelného rozvoje Předmětem projektu je posílení kontaktů vysokých škol, výzkumných institucí a dalších...

Možnosti rekreačního využití Vltavské kaskády (TAČR Éta, 2019–2022)

Ekonomický potenciál rekreačního využití vodohospodářské soustavy Vltavské kaskády v podmínkách klimatické změny (TAČR Éta, 2019-2022) Cílem projektu je...

MSA - Systémová analýza materiálových toků ČR (GA ČR, 2019–2021)

MSA - Systémová analýza materiálových toků ČR: Nástroj pro zvýšení analytického potenciálu analýzy materiálových toků na makroekonomické úrovni Projekt má...

Multimediální učebnice pro environmentální vzdělávání (FRVŠ, 2003–2005)

FRVŠ 1124/2005 Multimediální učebnice pro environmentální vzdělávání; návaznost na mezinárodní aktivity Internetová encyklopedie – informační a vzdělávací...

NOx2030 (TA ČR Prostředí pro život, 2021–2023)

Predikce úspor emisí ze silniční dopravy do roku 2030 dosažených aplikací vybraných daňových a poplatkových nástrojů (SS03010156)

Hlavním cílem projektu je vyhodnocení možností pro dosažení redukčního cíle 5 kt emisí NOx z dopravy do roku 2030 oproti scénáři NPSE-WM a to pomocí daňových a poplatkových nástrojů.

Oceňování úmrtnosti a rizika onemocnění (GA ČR, 2004–2005)

GA402/04/1336 Nové přístupy k oceňování úmrtnosti a rizika onemocnění a jejich aplikace v podmínkách České republiky Výzkum se zaměřil na oceňování přínosů...

Ochrana proti povodním (GA ČR 2003)

GA402/03/Z019 Ochrana proti povodním jako průřezový problém státní politiky Cílem projektu je provést ekonomickou analýzu problémů vodního hospodářství a...

Odpovědná spotřeba – podklady pro vzdělávání k udržitelnému životnímu stylu (TAČR Éta, 2018-2021)

Odpovědná spotřeba – podklady pro vzdělávání k udržitelnému životnímu stylu Na základě teoretických východisek a dialogu s učiteli z praxe vytvoří metodické...

Ověření kalkulace společenské hodnoty dřevin (TAČR Éta, 2018–2021)

Ověření kalkulace společenské hodnoty dřevin rostoucích mimo les za účelem výpočtu rozsahu kompenzačních opatření při jejich kácení  Cílem projektu...

OZE v dopravě (TA ČR, 2018–2019)

Optimální využití obnovitelných zdrojů energie v dopravě – OZE Projekt pojímá souhrn dosavadních...

PASDEL (EK, Leonardo da Vinci, 2006–2008)

FR/06/B/P/PP-152572 PASDEL (PrActising Sustainable Development through E-Learning) Dvouletý pilotní projekt zvyšuje odborné kapacity v oblasti udržitelného...

PASHMINA (7. RP EU, 2009–2012)

PASHMINA: PAradigm SHifts Modelling and INnovative Approaches Cílem projektu je ukázat, že na globální změny lze lépe reagovat z dlouhodobého hlediska...

PEOPLE – People-Centred Development in Practical and Learning Environments (Erasmus+, 2016–2019)

PEOPLE (People-Centred Development in Practical and Learning Environments) Mezinárodní projekt Prakticky orientované...

PEPCI (GAČR, 2013–2015)

Politické nástroje a environmentální výkonnost českého průmyslu (Policy Instruments and Environmental Performance...

POCACITO (FP7, 2014-2016)

Bezuhlíková města budoucnosti (Post-carbon cities of tomorrow – foresight for sustainable pathways towards liveable, affordable and...

Podpora rozvoje studijního prostředí na Univerzitě Karlově – VRR (OP VVV, 2017–2019)

Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím modernizace a pořízení...

PONAVE (Norské fondy CZ07, 2014 - 2015)

Podnikání a inovace v českých venkovských komunitách Norská univerzita HLB vyvinula kurz Inovativní...

Primus - REGEC (UK, 2018-2019)

Ekonomie energetiky a politiky životního prostředí Projekt má interdisciplinární charakter, v rámci kterého...

PRIMUS Environmentální dopady městských životních stylů (UK, 2017–2019)

Cílem tohoto projektu je kvantifikovat environmentální dopady spotřeby produktů a jednotlivých aktivit městských...

PROGRES – Environmentální výzkum (UK, 2017–2021)

PROGRES – Environmentální výzkum Výzkum interakcí mezi lidskou společností a nejrůznějšími aspekty životního prostředí. Analýza lidské společnosti jako...

Projekt OPEDUCA

Centrum pro otázky životního prostředí bylo zapojeno jako partner do nového projektu v rámci programu COMENIUS...

PURGE (7. RP EU, 2011–2014)

PURGE: Public health impacts in URban environments of Greenhouse gas Emissions reduction strategies Dopady strategií ke snižování...

RCE Česko (2017– )

Regionální centrum expertízy Česko

Síť Regionálních center expertízy založil v roce 2003 Institut pro pokročilá studia udržitelnosti Univerzity OSN (UNU-IAS) v rámci projektu vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR) poté, co Organizace spojených národů pro vědu a kulturu (UNESCO) vyhlásila nutnost přeorientovat stávající systém vzdělávání směrem udržitelnost. V rámci projektu VUR navrhl a realizoval výzkumné a vývojové aktivity prostřednictvím dvou stěžejních iniciativ: celosvětovou globální síť Regionálních středisek expertízy (RCE) a sítě vysokoškolských institucí. V současnosti UNU-IAS již oficálně uznal více než 157 RCE po celém světě.

Rec-Optim (TAČR Omega 2014-15)

Využití cenového mechanismu pro regulaci turismu a financování péče o zvláště chráněná...

Regio-emise (MŽP, 2004)

Posouzení krajských programů ke snížení emisí a krajských energetických koncepcí Integrované posouzení zpracovaných krajských programů ke snížení emisí a...

RegSim (TA ČR, 2018–2022)

Integrované modely pro analýzu dopadů regulací a simulace dlouhodobých scénářů vývoje energetiky – RegSim Vývoj integrovaných modelů pro analýzu dopadů...

REKULTIVACE (MZe, 2017–2021)

Optimalizace managementu obnovy lesních porostů na stanovištích dotčených povrchovou těžbou – REKULTIVACE Cílem projektu je komplexní vyhodnocení...

Rolling Waste (TA ČR, 2020–2023)

Rolling Waste: Environmentální a behaviorální výzkum chování účastníků hudebních festivalů

Hlavním cílem projektu je snížení environmentální stopy open-air hudebních festivalů díky změně chování a spotřebních vzorců jejich účastníků.

SEEPIA (TA ČR, 2021–2026)

SEEPIA - Centrum socio-ekonomického výzkumu dopadů environmentálních politik

Záměrem projektu Centrum socio-ekonomického výzkumu dopadů environmentálních politik je vytvoření interdisciplinárního výzkumného centra, které zajistí dlouhodobou odbornou kapacitu pro socioekonomický výzkum v oblasti životního prostředí. Kontextovým politickým rámcem projektu je Zelená dohoda pro Evropu, kterou Evropská komise předložila na konci roku 2019 jako strategickou vizi přechodu na uhlíkově neutrální, udržitelnější a ekologičtější hospodářství za současného posílení hodnoty ochrany a obnovy přírodních ekosystémů, udržitelného využívání zdrojů a zlepšení zdraví lidí.

Signalizace (GA ČR, 2023–2025)

Využití teorie nákladné signalizace ke zvýšení sociálního statusu skromných spotřebitelů a posílení jejich pro-environmentálních vzorců spotřeby

Účelem tohoto projektu je studovat účinky různých typů signálů vysílaných šetrnou spotřebou na sociální status a sociální interakce. Přesněji řečeno, spojením poznatků z teorie nákladné signalizace a nedávných poznatků o vnímání altruismu a prosociality lidí, kteří se angažují v pro-environmentálním chování, prozkoumáme – prostřednictvím řady experimentálních studií – jak lze signalizaci dobrovolně skromného konzumerismu obohatit o prosociální signály za účelem zlepšení sociálního statusu spotřebitelů a jejich sociálních interakcí.

Situační zpráva (VaV MŽP, 2007–2011)

SP/4I2/210/07 Monitorování a hodnocení vazeb mezi životním prostředím, ekonomikou a společností prostřednictvím Situační zprávy Cílem projektu je zajistit...

Skleníkové plyny (ČHMÚ, 2001– )

Inventarizace emisí skleníkových plynů v ČR, sektor odpady (ČHMÚ, 2001- )

Centrum se stalo součástí národního inventarizačního systému, koordinovaného Českým hydrometeorologickým ústavem. Každoročně je zodpovědné za inventarizaci emisí skleníkových plynů ze sektoru odpadů dle metodiky IPCC.

Školy pro budoucnost (OP PPR, 2020–2022)

Školy pro budoucnost Projekt na 6 ZŠ v Praze zavádí program kreativní výuky Kreativní partnerství, který staví na spolupráci umělců s učiteli při přípravě i...

Smrk (TA ČR, 2017–2020)

Hodnocení dopadů imisní depozice a variability klimatu na ekosystémové služby lesních porostů a návrh adaptačních opatření minimalizující rizika těchto...

Spolupráce obcí ke zvýšení kvality veřejné správy za pomoci metody MA21 (ESF Zaměstnanost, 2015–2021)

Spolupráce obcí ke zvýšení kvality veřejné správy za pomoci metody Místní Agendy 21 Předmětem projektu je posílení institucionální kapacity obcí a regionů v...

Standard ochrany půdy pro maloobchod (TAČR Éta, 2020–2022)

Standard ochrany půdy pro dodavatelské řetězce maloobchodu Projekt sestaví a prověří sadu praktických standardů, které zajišťují ochranu půd v zemědělství a...

Starší projekty (1995–2001)

Některé starší projekty, které byly realizovány v Centru: 2000–2001 – Projekt financovaný MŽP ČR VaV/310/2/00 „Metodika hodnocení environmentálního...

Studie Konceptualizace a vymezení společenských efektů transformace ústavních služeb na služby komunitní v ČR (2012)

Studie Konceptualizace a vymezení společenských efektů (přínosů) transformace ústavních služeb na služby komunitní v ČR (2012) Cílem studie bylo navrhnout...

SUPREM – Systémová uživatelská podpora rozvoje elektromobility (TAČR, 2016–2017)

Cílem projektu je identifikovat bariéry a potenciál rozvoje elektromobility v České republice.

SusTools (5. RP EU, 2003–2004)

SusTools: Tools for sustainability: Development and application of an integrated framework Vytvoření nástroje pro komplexní posouzení alternativ v oblasti...

TEFSI (Erasmus+, 2018–2020)

TEFSI - Transformation of European Food Systems towards Sustainability by Transnational, Innovative Teaching TEFSI podporuje spolupráci 9 evropských...

Teoretická analýza regulace dopravy (GA ČR, 2007–2008)

GP402/07/P484 Teoretická analýza regulace dopravy Projekt se zaměřuje na teorii a empirickou evidenci v oblasti optimální regulace osobní dopravy. Pokouší se...

THUNDER – (FP7 – Marie Curie, 2014–2017)

Cílem tohoto reintegračního projektu je identifikovat link mezi environmentálními problémy a jejich hnacími silami.

TIMES (TAČR Omega, 2014-2015)

Analýza environmentálních dopadů regulace a predikce vývoje v sektoru energetiky panevropským dynamickým modelem...

Towards sustainability in the Czech Republic (UNDP, 1998–2000)

Towards sustainability in the Czech Republic (K udržitelnému rozvoji České republiky: vytváření podmínek) Koordinace projektu s téměř stovkou řešitelů, jehož...

TranExt (VaV MD, 2007–2011)

CG712-111-520 TranExt: Kvantifikace externích nákladů dopravy v podmínkách České republiky Cílem projektu je kvantifikace externích nákladů z dopravy...

Transformace vztahů mezi společností a přírodou (2003–2005)

42P10 Comparative analysis of the long term development of land use and industrial metabolism in Austria and Czech Republic Projekt (společné spolupráce...

TransUR (TAČR Beta, 2012-2013)

Analýza vlivu dopravy na životní prostředí na regionální a lokální úrovni s využitím...

Trvale udržitelný rozvoj - zvýšení účasti veřejnosti ČR (MŠMT, 1999–2004)

MSM 119000003 Trvale udržitelný rozvoj - cesty ke zvýšení účasti veřejnosti pro podporu nástupu trajektorie udržitelného rozvoje České republiky Cílem VZ je...

Udržitelný rozvoj na místní úrovni – propojení teorie a praxe (TAČR Éta, 2019–2022)

Udržitelný rozvoj na místní úrovni – propojení teorie a praxe Projekt je zaměřen na přínosy pro praxi - k tomuto cíli mobilizuje odborné kapacity řešitelů, a...

UIS - Univerzitní inovační síť (OP VVV, 2017–2019)

Projekt řeší rozvoj a stabilizaci lidské a procesní infrastruktury pro KTT na UK, tzv. univerzitní inovační...

UNILEAD I a II (MŠMT, CRP; 2022–2023)

University Leaders for Sustainable Development

Cílem projektů UNILEAD je posílit roli univerzit jako “efektivních, odpovědných a inkluzivních“ veřejných organizací zajištěním účinnější spolupráce v přenosu dobré praxe při implementaci cílů udržitelného rozvoje v rámci provozních aspektů univerzit.

URSUS (MŠMT NPV II, 2006–2011)

2B06183 Socioekonomický metabolizmus urbánních systémů a jeho dopad na ekosystémy Cílem projektu je zhodnotit závislost urbánních systémů na okolním...

VCSE (EK, eLearning 2006, 2007–2009)

VCSE-Virtual Campus for a Sustainable Europe  Cílem projektu je vytvořit virtuální kampus 5 vysokoškolských institucí z různých zemí, v rámci...

VCSEwiki (2009– )

VCSEWiki – internetová platforma pro spolupráci při mezinárodní výuce životního prostředí a udržitelného rozvoje

VCSEwiki je internetová platforma pro spolupráci při realizace mezinárodních kurzů zaměřenémých na životní prostředí a udržitelný rozvoj. Má sloužit k podpoře mezioborové výuky životního prostředí na vysokých školách v rámci mezinárodních kurzů: poskytuje prostor pro vytváření, publikování a sdílení odborných textů.

VERHI-Children (6. RP EU, 2006–2008)

VERHI-Children: Valuation of Environment-Related Health Impacts: Accounting for Differences Across Age, Latency and Risk Categories with a Particular Focus on...

Virtual COPERNICUS Campus (EK, 2005–2007)

Virtual COPERNICUS Campus Virtuální učební prostředí, kde budou pro studenti několika zahraničních univerzit moci prostřednictvím e-learningu studovat kursy...

Vliv obecných postojů na chování: Campbellovo paradigma a teorie plánovaného chování

Vliv obecných postojů na chování: Campbellovo paradigma a teorie plánovaného chování Tento projekt má...

Vliv změn světa práce na kvalitu života (MPSV 2005–2008)

1J039/05-DP1 Vliv změn světa práce na kvalitu života Projekt si klade za cíl identifikovat a postihnout celosvětové trendy v BOZP a v  kvalitě...

Vytváření kapacit (ESF JPD3, 2005–2007)

Vytváření kapacit pro rozvoj nových forem vzdělávání k udržitelnému rozvoji a podporu spolupráce pražských vysokých škol v této oblasti Pilotážní a iniciační...

Vzdělání pro budoucnost (TAČR Éta, 2019–2020)

Vzdělání pro budoucnost Mapování učení prostřednictvím umění v ČR pro potenciální obohacení existujícího modelu využívaného aplikačním garantem. Na základě...

Zajištění kvality otevřených vzdělávacích zdrojů: jak správě vytvářet a využívat volně dostupné studijní materiály (TAČR Éta, 2019–2021)

Zajištění kvality otevřených vzdělávacích zdrojů: jak správně vytvářet a využívat volně dostupné studijní materiály Cílem projektu je vytvoření a)...

Zelená logistika (TAČR Éta, 2019–2022)

Zelená logistika Nástroje pro hodnocení vlivu environmentálních atributů logistických služeb na poptávku po logistických službách s cílem podpořit...

Zelená politika v časech ekonomické recese (HBS, 2012)

Panelová diskuse na téma, zda si můžeme dovolit zelenou politiku v časech ekonomické recese. O tom, jaké příležitosti a překážky přináší politika zaměřená na...

Zvyšování predikční validity valuačních metod prostřednictvím integrované teorie chování (GA ČR, 2015–2017)

Cílem tohoto projektu je zlepšit predikční validitu metody vyjádřených preferencí pomocí aplikace...

Kontakt

Univerzita Karlova
Centrum pro otázky životního prostředí
José Martího 407/2
160 00 Praha 6

tel.: +420 220 199 460

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Jak k nám

Ochrana osobních údajů

Informace o ochraně osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Mgr. Jan Jindra
E-mail: gdpr@cuni.cz
Telefon: +420 224 491 740