Ověření kalkulace společenské hodnoty dřevin (TAČR Éta, 2018–2021)

Ověření kalkulace společenské hodnoty dřevin (TAČR Éta, 2018–2021)

Ověření kalkulace společenské hodnoty dřevin rostoucích mimo les za účelem výpočtu rozsahu kompenzačních opatření při jejich kácení 

Poskytovatel

 Technologická agentura České republiky

Doba trvání projektu

 2018 - 2021

Koordinátor projektu v Centru

Ing. Kateřina Kaprová 

Partneři projektu

Popis projektu 

Cílem projektu bylo prověřit základní principy Metodiky oceňování dřevin rostoucích mimo les včetně výpočtu kompenzačních opatření za kácené nebo poškozené dřeviny AOPK ČR (verze 2018) a nastavení jednotlivých koeficientů, mj. také z důvodu možného budoucího využití metodiky pro stanovení finanční kompenzace za ekologickou újmu vzniklou pokácením dřevin, tzv. odvodů (§ 9 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny). Projekt se soustředil na vytvoření a shromáždění co možná nejúplnějších podkladů k metodice vycházejících z různých vědních oborů. Podle těchto podkladů byly ověřovány stávající kroky výpočtu, jednotlivé parametry i výsledné hodnoty dřevin.

Výsledky projektu

Hlavním výstupem projektu je inovovaná Metodika Oceňování dřevin rostoucích mimo les včetně výpočtu kompenzačních opatření za kácené nebo poškozené dřeviny AOPK ČR, která vychází ze stávající metodiky AOPK ČR (2018). Inovovaná metodika je certifikována MŽP ČR.

Novost metodiky spočívá v komplexním přístupu, který propojuje obory vědy doposud zastoupené ve stávajícím metodickém postupu (arboristika, dendrologie či biologie) se společenskovědními poznatky o hodnotě dřevin (zejména sociologie a environmentální ekonomie) a s poznatky z oboru práva životního prostředí. Jednotlivé úrovně stávajícího metodického řešení byly v rámci projektu systematicky ověřeny, inovovány, rozšířeny a objektivizovány na základě multidisciplinárního přístupu zahrnujícího následující kroky:

  • rešerši literatury k oceňování dřevin i zjišťování preferencí ke dřevinám v ČR i zahraničí napříč obory,
  • vyhodnocení předchozích zkušeností s aplikací metodiky AOPK ČR,
  • přecenění nákladových hodnot aktuálními ceníky nákladů (výběrové šetření dodavatelů rostlinného materiálu, aktuální ceníky prací),
  • vícekolový expertní panel založený na standardizovaném postupu Delphi (30 odborníků s rovnoměrným zastoupením oborů: dendrologie a arboristiky; biologie, ekologie, botaniky či entomologie; zahradní a krajinné architektury, územního plánování, zpracovatelů posuzování vlivů na životní prostředí - EIA a soudních znalců),
  • šetření preferencí české veřejnosti ke dřevinám (standardizovaný vzorek populace reprezentatnivní pro ČR) včetně netržního ocenění společenské hodnoty dřevin dle teorie environmentální ekonomie,
  • návrhy změn metodiky vycházejících z výše uvedených bodů,
  • statistického testování dopadů navržených změn na výsledky ocenění a získání reakcí od uživatelů metodiky k návrhům změn.,
  • vyhodnocení a finalizace změn. 

Inovace významně přispěla k transparentnosti a reprodukovatelnosti metodického postupu, který by měl nyní představovat komplexní podklad pro podporu věcné argumentace problematiky oceňování dřevin - jak pro odborné zázemí aplikačních garantů (zejména AOPK ČR a MŽP ČR), tak i ostatních uživatelů metodiky (zejména orgánů ochrany přírody). 

Mezi hlavní novinky v postupu ocenění ve verzi metodiky 2021 oproti verzi minulé (2018) patří nová kategorizace solitérních dřevin, explicitní zohlednění invaznosti u ocenění solitérních dřevin i porostů dřevin a přesnější rozlišení hodnot suchých a rozpadajících se stromů s ohledem na jejich biologický potenciál. V součtu aktualizací metodiky pro rok 2021 dochází oproti minulé verzi metodiky  k mírnému zvýšení hodnoty většiny kácených solitérních dřevin i porostů dřevin. V případě kácení vzrostlých/starších stromů vede nová verze metodiky i nadále ke kompenzaci několika novými jedinci, při náhradách mladých stromů velikostně zhruba odpovídajícím novým výsadbám zničených neoprávněným zásahem povede jako v předchozích verzích metodiky stále k náhradě „stromu za strom“.

Inovovaná metodika AOPK ČR obsahuje především aktualizovaný postup ocenění, který je pro zachování přehlednosti textu pro uživatele komentován pouze stručně. Komplexní podklady k metodice a inovaci metodického postupu pro rok 2021 jsou shrnuty ve veřejně dostupné Technické zprávě k Metodice oceňování dřevin rostoucích mimo les, která metodiku AOPK ČR v tomto směru doplňuje.

Využití inovované metodiky předpokládáme při rozhodování orgánů státní správy (MŽP, AOPK, ČIŽP), při hodnocení ekologické újmy, pro zpracování posudků soudních znalců a studií v procesu EIA. Při podpoře výkonu státní správy poslouží objektivizovaný a verifikovaný postup jako uživatelsky přístupný postup pro kvantifikaci ekologické újmy, umožní nastavení rozsahu administrativních i ekonomických nástrojů v ochraně dřevin - náhradních či kompenzačních opatření při kácení; lze jej dále využít i pro určení výše pokut za nezákonné kácení. Zároveň zvýší kvalitu odborných a znaleckých studií v procesu EIA. Další využití (např. pro nastavení odvodů za kácené dřeviny) je podmíněno změnou zákona – i pro tato využití je však inovovaná metodika (a technická zpráva) významně vhodnějším podkladem, než stávající dostupné podklady k její minulé verzi. 

 Další výstupy projektu pro podporu aplikace metodického postupu a zjednodušení agendy OOP jsou:

 

Kontakt

Univerzita Karlova
Centrum pro otázky životního prostředí
José Martího 407/2
160 00 Praha 6

tel.: +420 220 199 460

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Jak k nám

Ochrana osobních údajů

Informace o ochraně osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Mgr. Jan Jindra
E-mail: gdpr@cuni.cz
Telefon: +420 224 491 740