ESDInds (7. RP EU, 2008–2011)

esdindsESDInds: The Development of Indicators & Assessment Tools for CSO Projects Promoting Values-based Education for Sustainable Development

Příprava nástroje k vyhodnocování dopadů projektů obecně prospěšných organizací z hlediska hodnot.

ESDInds: The Development of Indicators & Assessment Tools for CSO Projects Promoting Values-based Education for Sustainable Development

Webové stránky projektu

 esdinds_header_web

Celkovým cílem projektu je připravit nástroje k vyhodnocování dopadů projektů obecně prospěšných organizací z hlediska hodnot.

Donor

Evropská komise, 7. rámcový program

Doba trvání projektu

 2008–leden 2011

Koordinátor projektu v Centru

PaedDr. Tomáš Hák, Ph.D.

Partneři projektu

Popis projektu

Jedním z důležitých partnerů v oblasti neformálního vzdělávání jsou nevládní neziskové organizace.  Tyto organizace se v rámci regionálního, národního a také mezinárodního působení zaměřují na řadu cílových skupin (např. širokou veřejnost, děti a mládež, firmy a podniky) a zprostředkovávají jim řadu informací v různých oblastech - např. ekonomické, sociální, právní, spotřebitelské, zdravotní nebo environmentální.

Projekt ESDInds se zaměřuje na ty nevládní neziskové organizace, které do větší či menší míry své aktivity provozují v souladu se strategií udržitelného rozvoje. Výrazným pojítkem mezi nevládními neziskovými organizacemi zapojenými do projektu ESDInds je potom způsob realizace jejich projektů. Cílem těchto projektů je utvářet pomocí hodnotově orientovaného vzdělávání u jejich účastníků takové hodnoty, které umožňují naplňovat principy a myšlenky udržitelného rozvoje. Takovými hodnotami jsou například respekt, solidarita, spravedlnost, integrita, tolerance a další. 

Pokud se zaměříme na indikátoryudržitelného rozvoje, resp. vzdělávání pro udržitelný rozvoj na mezinárodní, národní nebo regionální úrovni, zjistíme, že se jedná v drtivé většině o indikátory kvantitativní. Ty jsou schopny popsat celou řadu důležitých aspektů, jak v oblasti environmentální, tak sociální (včetně různých aspektů vzdělávání) nebo ekonomické, nedovedou však popsat změnu hodnot lidí. V tak obecné rovině, kterou vyžadují indikátory na těchto úrovních, to také není jednoduše a efektivně proveditelné. Jiné je to ovšem u projektů nevládních neziskových organizací, kde je počet účastníků zpravidla omezen (na rozdíl od populace regionu nebo národa) a kde je tedy možno aplikovat i jiné typy indikátorů, než jen indikátory kvantitativní. 

Cílem projektu ESDInds je vyvinout a ověřit takové indikátory resp. hodnotící nástroje, které dovedou popsat změnu hodnot účastníků po absolvování různých typů vzdělávacích projektů (kurzů, seminářů, školení apod.) nevládních neziskových organizací v oblasti udržitelného rozvoje. Na vývoji těchto indikátorů (zpravidla kvalitativního charakteru) se podílejí zástupci univerzit a nevládních neziskových organizací. Výsledkem projektu by měly být návrh omezeného počtu indikátorů, resp. hodnotících nástrojů pro popis a analýzu změny hodnot účastníků vzdělávacích kurzů, které by mohly využívat nevládní neziskové organizace po celém světě. Tyto indikátory resp. hodnotící nástroje by měly na jedné straně splňovat nároky na validitu, reliabilitu, objektivitu a další aspekty pojící se s relevantními indikátory, zároveň by však měly být v denní praxi nevládních neziskových organizací jednoduše aplikovatelné a vyhodnotitelné.

 Projekt ESDInds sestává z několika základních fází:

  1. metodologická příprava projektu (monitoring existujících indikátorů udržitelného rozvoje a indikátorů vzdělávání pro udržitelný rozvoj, způsoby měření hodnot)
  2. výzkum existujících indikátorů na úrovni nevládních neziskových organizací účastnících se projektu (případové studie)
  3. výběr indikátorů zvolených hodnot, design hodnotících nástrojů a jejich testování ve vybraných projektech
  4. diseminace indikátorů resp. hodnotících nástrojů mezi 50-80 organizacemi obdobného zaměření

Výstupy

[1] HARDER, Marie et al.Values-based Indicators for Sustainable Development: A handbook for Civil Society Organisations. 2009 (draft)

 

Kontakt

Univerzita Karlova
Centrum pro otázky životního prostředí
José Martího 407/2
160 00 Praha 6

tel.: +420 220 199 460

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Jak k nám

Ochrana osobních údajů

Informace o ochraně osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Mgr. Jan Jindra
E-mail: gdpr@cuni.cz
Telefon: +420 224 491 740