RegSim (TA ČR, 2018–2022)

RegSim (TA ČR, 2018–2022)

Integrované modely pro analýzu dopadů regulací a simulace dlouhodobých scénářů vývoje energetiky – RegSim

Projekt vyvíjí integrované modely pro analýzu dopadů regulací a simulace dlouhodobých scénářů vývoje energetiky. V ČR nejsou v oblastech spotřeby energií, dopravy a životního prostředí rozvíjeny ani využívány komplexní simulační a predikční ekonomicko-energetické modely, ačkoli je hodnocení dopadů regulací nedílnou součástí legislativního procesu. S potřebou vyčíslení ekonomických a distribučních dopadů se potýká řada připravovaných politik a opatření. Rozvíjené modelovací nástroje – modely dílčí rovnováhy energetického trhu, makro-strukturní modely a hybridní modely ekonomiky (TIMES, CGE-ENER, makro-ekonometrický E3ME, dopravně-energetický TIMES-TRAN) umožní analýzu vývoje energetiky při posouzení možného uplatnění stávajících a zejména nových technologií a politik při dosahování dlouhodobých evropských cílů (ASEK, NPCM, Roadmap2050).

Poskytovatel

 Technologická agentura České republiky (TA ČR), Program THETA

Doba trvání projektu

 09/2018–08/2022

Koordinátor projektu v Centru

 Mgr. Milan Ščasný Ph.D.

Partneři projektu

  •  Cambridge Econometrics, Ltd., Velká Británie
  • Cambridge Econometrics - Hungary, Maďarsko

Popis projektu

Projekt vyvíjí integrované modely pro analýzu dopadů regulací a simulace dlouhodobých scénářů vývoje energetiky. V ČR nejsou v oblastech spotřeby energií, dopravy a životního prostředí rozvíjeny ani využívány komplexní simulační a predikční ekonomicko-energetické modely, ačkoli je hodnocení dopadů regulací nedílnou součástí legislativního procesu. S potřebou vyčíslení ekonomických a distribučních dopadů se potýká řada připravovaných politik a opatření. Rozvíjené modelovací nástroje – modely dílčí rovnováhy energetického trhu, makro-strukturní modely a hybridní modely ekonomiky (TIMES, CGE-ENER, makro-ekonometrický E3ME, dopravně-energetický TIMES-TRAN) umožní analýzu vývoje energetiky při posouzení možného uplatnění stávajících a zejména nových technologií a politik při dosahování dlouhodobých evropských cílů (ASEK, NPCM, Roadmap2050). Projekt nadefinuje scénáře zahrnující negativní i pozitivní cenové nástroje (daně, emisní povolenky, podpory), nástroje regulující emise či zdroje (územní limity těžby) nebo využití specifických technologií (obnovitelné zdroje energie, jaderná energie) a vyhodnotí jejich dopady na ekonomiku ČR, spotřebu energií a na lidské zdraví. Projekt poskytne veřejné správě vědecky podložené vyčíslení dopadů regulací a podklady pro tvorbu střednědobých a dlouhodobých scénářů a trendů vývoje sektoru energetiky, strategické plánování a formulaci politik s horizontem roku 2050. Dané analýzy budou zásadní pro vytvoření „evidence-based“ politického rozhodování a zohlednění českých specifik v energetice, v dopravě a v ochraně životního prostředí na úrovni EU. Modelové simulace a analýzy napomohou identifikovat směry modernizace s přihlédnutím k ekonomickým a environmentálním hlediskům. Projekt také umožní rozvinout soudobé teoretické modely a přístupy v modelovacích nástrojích, které budou prakticky využitelné (např. RIA analýzy), realistické a vědecky podložené.

Dílčí cíle projektu v rámci COŽP

Rozvineme novou generaci technologicky orientovaného modelu dílčí rovnováhy TIMES s detailní strukturou sektoru teplárenství a regionalizovanou poptávkou po teple, který umožní analyzovat fungování sektoru teplárenství v rámci vývoje energetického systému. Na základě daného modelu bude provedena analýza vývoje technologického mixu, spotřeby paliv a produkce emisí v energetickém sektoru ČR do roku 2050. Tento model bude integrován se simulačním modelem vývoje dopravy v optimalizačním modelu TIMES-TRAN, na základě něhož bude provedena predikce vývoje složení vozového parku, spotřeby paliv a produkce emisí ze silniční dopravy v ČR do roku 2030 s výhledem k roku 2050. Dopady na ekonomiku a hlavní makroekonomické ukazatele vyhodnotíme modelem obecné rovnováhy (CGE). Na základě vyvíjeného CGE modelu obecné rovnováhy a ekonomicko-energeticko-environmentálního modelu E3ME bude analyzován makroekonomický dopad environmentálních regulatorních opatření a změn klíčových předpokladů o vývoji ekonomiky až do roku 2050. Energeticko-dopravní model TIMES-TRAN a hybridní model E3ME budou vhodné pro analýzu uplatnění nových technologií v osobní dopravě. Simulace vývoje vozového parku a posouzení ekonomických dopadů a efektů na energetický systém ČR napomohou posoudit alternativy ke zvyšování podílu využití elektrické energie pro pohony elektromobilů (bateriových a plug-in hybridů). Dané modely integrujeme s emisními moduly s cílem kvantifikovat dopady na emise a následně na lidské zdraví a životní prostředí. Předmětem analýz jsou opatření vyplývající z aktualizací SEK, NP čisté mobility, klimaticko-energetického balíčku a dekarbonizace ekonomik, požadavků na emisní stropy, reformy EU ETS, nebo využití specifických technologií (obnovitelné zdroje energie, BAT, nový jaderný zdroj). Speciální důraz věnujeme behaviorální odezvě spotřebitelů a úsporným opatřením. Spolu s dalšími zainteresovanými subjekty v konečné části projektu definujeme scénáře a politiky, jejichž dopady budou předmětem posouzení, vytvoříme základy pro efektivní diskuzi a diseminaci výsledků mezi odbornou a poučenou veřejností (odborné články, prezentace, akademická činnost).

Řešitelský tým

  • Mgr. Milan Ščasný Ph.D.
  • Mgr. Vědunka Kopečná
  • JUDr. et Mgr. Vojtěch Máca, Ph.D.
  • Mgr. Lukáš Rečka, Ph.D.
  • Mgr. Iva Zvěřinová, Ph.D.
 

Kontakt

Univerzita Karlova
Centrum pro otázky životního prostředí
José Martího 407/2
160 00 Praha 6

tel.: +420 220 199 460

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Jak k nám

Ochrana osobních údajů

Informace o ochraně osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Mgr. Jan Jindra
E-mail: gdpr@cuni.cz
Telefon: +420 224 491 740