Capacity building (ESF JPD3, 2005–2007)

Capacity Building for New Forms of Education Towards Sustainable Development and Support of Co-operation among Prague Universities in the Area

Pilot  and initiation project: new forms of cooperation among universities are initiated and tested, an open space for new forms of teaching and e-learning is created, creation of an information center started to achieve a better coverage of further aspects of sustainable development in education. New teaching modules were created: Globalization and global problems (CUEC), Environmental economics for non-specialists, Resolving of environmental conflicts by negotiation, tutorial case studies (University of Economics in Prague).

Capacity Building for New Forms of Education Towards Sustainable Development and Support of Co-operation among Prague Universities in the Area

Donor

European Structural Funds JPD3 

Project duration

September 2005–October 2007

Project coordinators in CUEC

Ing. Jiří Dlouhý, Mgr. Martin Zahradník 

Project partners

 

Project description

Implementation of Inter-University and inter-faculty collaboration at the level of exchange rates, know-how, methods, or information. Project supported by innovative forms of teaching both methodologically and after the page content and its organizational structure. Concluded the Agreement Prague universities to cooperate on ensuring the implementation and study of sustainable development and the environment "that opens new possibilities of cooperation of the participating parties.

Have created four new e-learning modules to enhance the capabilities of study and range of target groups. Upgraded or newly created were four courses to enrich the offer of fourteen faculties of Prague universities. There were four summer school classes and two two-semester course, globalization and global issues. For each course are issued printed teaching materials.

The project sought new approaches in the organization of information resources. The Library of Social Sciences T.G.M. Jinonice was launched and Information Center for Environmental Science, which includes the emerging thesaurus search books with environmental problems

Outputs

Globalizace a globální problémy. Jana Dlouhá, Jiří Dlouhý, Václav Mezřický (eds.). 1. vyd. Praha : Univerzita Karlova v Praze: Centrum pro otázky životního prostředí, 2006. 312 s. ISBN 80-87076-01-X.

Globalizace a globální problémy : Sborník konference Fóra VŠ učitelů, 18. září 2006. Jana Dlouhá, Jiří Dlouhý (eds.). 1. vyd. Praha : Univerzita Karlova v Praze: Centrum pro otázky životního prostředí, 2006. 100 s. ISBN 80-87076-00-1.

LISA, Aleš. Řešení environmentálních konfliktů jednáním i jinak. 1. vyd. Praha : Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, 2007. 135 s. ISBN 978-80-87076-07-1.

ŠAUER, Petr. Kapitoly z environmentální ekonomie a politiky i pro neekonomy. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, 2007. ISBN: 978-80-87076-06-4.

Vytváření kapacit pro rozvoj nových forem vzdělávání k udržitelnému rozvoji a podporu spolupráce pražských vysokých škol v této oblasti

Donor

ESF JPD 3

Doba trvání projektu

září 2005–říjen 2007

Koordinátoři projektu v Centru

Ing. Jiří Dlouhý, Mgr. Martin Zahradník

Popis projektu

Realizace meziuniverzitní a mezifakultní spolupráce na úrovni výměny kurzů, know how, metod, případně informací. Projekt podpořil inovativní formy výuky jak metodicky, tak po stránce obsahové i svým organizačním uspořádáním. Byla uzavřena „Dohoda pražských vysokých škol o spolupráci na zavedení a zajišťování studia udržitelného rozvoje a životního prostředí“ otevírající nové možnosti kooperace zúčastněných stran.

Vytvořeny byly čtyři nové e-learningové moduly, které rozšířily kapacity studia i spektrum cílových skupin. Inovovány nebo nově vytvořeny byly čtyři kurzy, které obohatily nabídku celkem čtrnácti fakult pražských vysokých škol. Konaly se čtyři letní školy a dva ročníky dvousemestrálního kurzu Globalizace a globální problémy. Ke každému kurzu byly vydány tištěné výukové materiály.

Projekt usiloval o nové přístupy v uspořádání informačních zdrojů. V rámci Knihovny společenských věd T.G.M. v Jinonicích byla zahájena činnost Informačního střediska pro environmentální vědy, jehož součástí je i nově vznikající tezaurus pro vyhledávání knih s problematikou životního prostředí.

Výstupy

Globalizace a globální problémy. Jana Dlouhá, Jiří Dlouhý, Václav Mezřický (eds.). 1. vyd. Praha : Univerzita Karlova v Praze: Centrum pro otázky životního prostředí, 2006. 312 s. ISBN 80-87076-01-X.

Globalizace a globální problémy : Sborník konference Fóra VŠ učitelů, 18. září 2006. Jana Dlouhá, Jiří Dlouhý (eds.). 1. vyd. Praha : Univerzita Karlova v Praze: Centrum pro otázky životního prostředí, 2006. 100 s. ISBN 80-87076-00-1.

LISA, Aleš. Řešení environmentálních konfliktů jednáním i jinak. 1. vyd. Praha : Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, 2007. 135 s. ISBN 978-80-87076-07-1.

ŠAUER, Petr. Kapitoly z environmentální ekonomie a politiky i pro neekonomy. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, 2007. ISBN: 978-80-87076-06-4.

ŠAUER, Petr, LISA, Aleš. Environmentální ekonomie a politika - Výukové případové studie. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, 2007. ISBN: 978-80-87076-08-8.

ESF

This project was funded by the European Social Fund, the state budget and budget of the capital city Prague.

 

Contact

Charles University
Environment Centre
José Martího 407/2
160 00 Praha 6
Czech Republic

tel.: +420 220 199 460

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

How to find us

Personal data protection

Information about data protection

Data Protection Officer
Mgr. Jan Jindra

E-mail: gdpr@cuni.cz
Phone: +420 224 491 740