Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Základem bude absolventovi specializace, jakou si přináší z nižších stupňů studia. Tato specializace bude v doktorském stupni rozvinuta tak, aby absolvent ve výsledku:  

  • do hloubky ovládal teoretické základy vědeckých disciplín, z nichž vychází při zpracování své disertační práce,
  • znal široké souvislosti environmentální problematiky, k níž se vztahuje jeho disertační práce,
  • a rozvinul a do hloubky pochopil metodiku všech disciplín, na jejichž základě je řešena jeho disertační práce. Tyto znalosti považujeme za základní předpoklad interdisciplinárního dialogu a výzkumu.

 Absolvent bude znát principy a metody vědecké práce. Bude schopen vést svou práci v rámci platných pravidel daných vědou a díky této zkušenosti zároveň dokáže zhodnotit informace, se kterými pracuje, podle jejich původu a odhadnout jejich věrohodnost a význam. Díky orientaci ve výzkumné metodice alespoň dvou oborů bude schopen relativně většího vhledu do problémů založených interdisciplinárně a bude lépe vybaven pro jejich řešení, což považujeme za významnou přidanou hodnotu programu Environmentální studia.

Absolvent dokáže samostatně vést vědecký výzkum, tj. nalézt badatelsky nosné a aktuální téma pro výzkum, naplánovat projekt a sepsat žádost o grant. Bude schopen výsledky svého výzkumu prezentovat před odbornou i laickou veřejností, a to jak písemně, tak ústně.

Co s kvalifikací nabytou Environmentálními studii?

Zkušenost s vlastní vědeckou prací v tomto oboru bude mít pro absolventy programu dvojí efekt: za prvé bude akademicky regulérním způsobem vzdělána kvalitní personální základna pro rodící se obor, jehož význam pro nadcházející éru stoupá. Tito odborníci budou uznanou vědeckou metodou schopni získávat a poskytovat validní údaje o vlivu činnosti lidské společnosti na přírodní prostředí v mnoha konkrétních oblastech lidského konání. Schopnosti těchto odborníků budou založeny jak na rozsáhlém objemu poznatků, které byly studiem uvedeny do souvislostí, tak na vlastní zkušenosti s výzkumem. Význam výzkumné zkušenosti spočívá v tom, že její nositelé jsou obeznámeni s metodou, jakou vědecké poznatky vznikají a jak jsou interpretovány. Díky tomu budou absolventi schopni sami posoudit důležitost a průkaznost informací, s nimiž se budou setkávat a na jejichž základě budou činit svá rozhodnutí. Rozhodování z pozic, na nichž je předpokládáno uplatnění absolventů Environmentálních studií, přitom bude mít dopad na velkou část společnosti.

Díky širokému odbornému rozhledu, metodické a jazykové vybavenosti, schopnosti vidět dopad svých rozhodnutí v širším kontextu a dovednostem, které přináší studium na univerzitě samo o sobě (nutí studenta vyhledávat a hodnotit informace, samostatně pracovat, plánovat vlastní čas), bude absolvent schopen zaujmout vedoucí pozici v různých oblastech.

Absolvent bude kvalifikován pro místo akademického pracovníka na vysoké škole univerzitního i neuniverzitního typu. Typ oboru, ve kterém absolvent najde uplatnění, závisí na specializaci, které se absolvent vyučil studiem v magisterském stupni. Doktorský program Environmentální studia obohatí tuto specializaci a další rozměr a posune ji na vyšší kvalitativní stupeň. Předpokládáme uplatnění absolventů na katedrách a součástech vysokých škol, které se věnují především vzdělávání odborníků na ochranu přírody, životního prostředí, krajiny a hospodaření s přírodními zdroji. Dále se absolvent uplatní na katedrách, které vzdělávají v oboru, jehož praktické uplatnění má dopady na životní prostředí. V tomto případě se jedná především o katedry, které se věnují technickým oborům, jako je stavebnictví, energetika, chemická výroba, lesní hospodářství, zemědělství a potravinářství. Další skupinu oborů (a kateder, které se jim věnují) tvoří společenské nauky, které vyučují podstatu změn ve společnosti, mechanismům jejich vzniku a tím zprostředkovaně objasňují motivaci jednání lidí, kteří v úhrnu produkují tlak na životní prostředí. Hlavními takovými obory jsou ekonomie, politologie, sociologie, mezinárodní vztahy, dále nauky, které se věnují rozvoji regionů, a žurnalistika. Poslední, ale nikoli nejméně významnou oblastí, je pedagogika a vzdělávání budoucích učitelů. Součástí nově schváleného školského zákona je povinnost škol přizpůsobit svou výuku Rámcovým vzdělávacím programům. Jejich součástí je průřezové téma Environmentální výchova, které má prolínat problematikou všech vzdělávacích oblastí a oborů. Této nové situaci je nutné přizpůsobit systém vzdělávání budoucích učitelů, ve kterém absolvent doktorského programu Environmentální studia může nabídnout schopnost vidět souvislosti obsahu vzdělávacích oblastí a oborů s tématem životního prostředí a udržitelného rozvoje.Výše popsané uplatnění bude moci absolvent najít také na soukromých nebo veřejných univerzitách v zahraničí.

Dále bude absolvent schopen samostatně zastávat pozici vědeckého pracovníka v instituci, která se plně věnuje výzkumu a vývoji v široké oblasti oborů se vztahem k udržitelnému rozvoji, např. v ústavech Akademie věd ČR. Další potenciální uplatnění může absolvent hledat ve výzkumných institucích v zahraničí.

Důležitá bude schopnost absolventa zastávat pozici s rozhodovací pravomocí ve veřejné správě, v podnikatelské sféře i v občanských sdruženích, kde má náplň práce dopad na životního prostředí. Ve veřejné správě se jedná o místa v ústředních orgánech, jako jsou především ministerstva a jim podřízené expertní nebo výkonné úřady; ve veřejné správě. V úvahu připadají také správní orgány Evropské komise, Spojených národů, OECD a další mezinárodní organizace.

V podnikatelské sféře najde absolvent uplatnění ve firmách, jejichž předmět podnikání má přímý vliv na životní prostředí. Bude schopen najít uplatnění také ve firmách a organizacích poskytujících expertní služby přímo zaměřené na životní prostředí, jako je např. územní plánování, plánování ÚSES, EIA, SEA a nově také Sustainability Impact Assessment.

V případě zájmu se absolvent bude moci ujmout také práce v médiích, kde bude schopen kvalifikovaně hodnotit a prezentovat informace týkající se udržitelného rozvoje a životního prostředí.

.