Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Standard ochrany půdy pro dodavatelské řetězce maloobchodu

Projekt sestaví a prověří sadu praktických standardů, které zajišťují ochranu půd v zemědělství a přitom budou adaptovány na provozní rutinu v dodavatelských řetězcích obchodních řetězců.

Výzkum a řešení bariér aplikace standardu FSC v českém lesnictví (TAČR Éta, 2020–2023)

Projekt pomůže porozumět překážkám, které brání menším a středním vlastníkům lesů v zavádění standardu udržitelného lesnictví FSC, a najít řešení, jak je překonat. Přispěje tedy k adaptaci českých lesů na měnící se klima i mezinárodní trh se dřívím.

Město jako prostor pro kreativní učení

Město jako prostor pro kreativní učení je dvouletý projekt zaměřený na žáky ZŠ a SŠ v Jihlavě a okolí (09/2020-06/2022). Na několika školách současně poběží programy zaměřené na aktivní občanství v nejrůznějších oblastech: ekologie, demokracie, národnostní menšiny, veřejný prostor apod. Díky spolupráci s umělci a jihlavskými osobnostmi z řad aktivních občanů vzniknou na tato témata profesionální výstupy jako například výstava, video, komiks, divadelní představení. Všem třídním projektům, potažmo školám, zapojeným do projektu bude zajištěna publicita, a to díky žákovské online televizi, společné profesionální výstavě a dětské Pecha Kucha. Žáci tak budou mít možnost oslovit nejen své spolužáky a rodiče, ale širokou veřejnost.

Školy pro budoucnost

Projekt na 6 ZŠ v Praze zavádí program kreativní výuky Kreativní partnerství, který staví na spolupráci umělců s učiteli při přípravě i realizaci výuky a pilotně ověřuje koncept Dětského Think Tanku rozvíjejícího znalosti dětí, jejich samostatnost a schopnost veřejně se angažovat v oblasti udržitelného rozvoje. Projekt rozvíjí participativní metody využívající umění. Hlavním cílem projektu je vytvořit prostředí pro transformativní učení, které by podpořilo sebepojetí žáků jako aktérů změny. Ti by se měli naučit nejen si představovat alternativní budoucnost, ale i přispívat k jejímu budování, měli by dokázat se samostatně rozhodovat a vyjadřovat svůj hlas, kriticky reflektovat hodnoty formující současnou společnost a účastnit se aktivně vytváření spravedlivé a životaschopné společnosti budoucí. Projekt podpoří více než 400 žáků.

Modelování scénářů udržitelné skladby lesa ve vztahu k navrženým adaptačním opatřením, vlivu na sektor energetiky, emise skleníkových plynů a celková přijatelnost těchto scénářů pro českou veřejnost 

Cílem projektu je identifikovat scénáře vývoje lesa, možnosti implementace adaptačních strategií v lesnictví a analyzovat dopady na energetiku, emisní bilanci a na přijatelnost daných scénářů českou veřejností. Projekt převádí adaptační opatření do scénářů vývoje...

Zelená logistika

Nástroje pro hodnocení vlivu environmentálních atributů logistických služeb na poptávku po logistických službách s cílem podpořit nabídku env. šetrných služeb navrhneme a ověříme nástroj, který firmám umožní využít existující environmentální motivaci spotřebitelů ke stimulaci poptávky po environmentálně šetrných alternativách logistických služeb. 

MSA - Systémová analýza materiálových toků ČR: Nástroj pro zvýšení analytického potenciálu analýzy materiálových toků na makroekonomické úrovni

Projekt má dva hlavní cíle: 1) analyzovat strukturu a trendy indikátorů materiálových toků na makroekonomické úrovni sestavených pro Českou republiku; 2) vyvinout a aplikovat metodiku pro systémovou analýzu materiálových toků české ekonomiky.

Ekonomický potenciál rekreačního využití vodohospodářské soustavy Vltavské kaskády v podmínkách klimatické změny (TAČR Éta, 2019-2022)

Cílem projektu je vyvinout komplexní přístup pro hodnocení ekonomického potenciálu rekreační funkce vodohospodářské soustavy Vltavská kaskáda a jeho vývoj v závislosti na změně klimatu. 

LIFE-IP: N2K Revisited - Integrated LIFE project for the Natura 2000 network in the Czech Republic (2019-2026)

Hlavním cílem projektu LIFE-IP: N2K Revisited je vybudovat efektivnější systém managementu pro soustavu lokalit Natura 2000 v České republice. Projekt implementuje tzv. Prioritní akční rámec pro soustavu Natura 2000 v ČR 2014-2020, který stanovuje priority pro plnění směrnice o stanovištích a směrnice o ptácích. 

 Excelence v ekonomickém výzkumu energetické efektivity a modelování dopadů – FE3M

Cílem výzkumu je posunout hranice výzkumu energetické účinnosti, modelování chování spotřebitelů a analýzy dopadů regulací. Zkoumáme příčiny mezery energetické účinnosti se zaměřením na výběr a substituci kapitálových statků, které domácnosti využívají při uspokojování jejich energetických služeb, a zkoumáme, do jaké míry jsou spotřebitelé ochotni změnit jejich poptávku po energiích s cílem zvýšit flexibilitu energetického systému. 

Vzdělání pro budoucnost

Mapování učení prostřednictvím umění v ČR pro potenciální obohacení existujícího modelu využívaného aplikačním garantem. Na základě teorie a zkušenosti budeme rozvíjet interdisciplinární udržitelný modul výuky k umění. 

Integrované modely pro analýzu dopadů regulací a simulace dlouhodobých scénářů vývoje energetiky – RegSim

Vývoj integrovaných modelů pro analýzu dopadů regulací a simulace dlouhodobých scénářů vývoje energetiky.  Rozvíjené modelovací nástroje – modely dílčí rovnováhy energetického trhu, makro-strukturní modely a hybridní modely ekonomiky umožní analýzu vývoje energetiky při posouzení možného uplatnění stávajících a zejména nových technologií a politik při dosahování dlouhodobých evropských cílů.

Ověření kalkulace společenské hodnoty dřevin rostoucích mimo les za účelem výpočtu rozsahu kompenzačních opatření při jejich kácení 

Cílem projektu je vyhodnocení, revize, inovace, doplnění a verifikace postupu oceňování dřevin rostoucích mimo les. Postup řešení vychází ze stávající metodiky AOPK (Kolařík a kol., 2017), kterou významně reviduje, doplňuje a inovuje. 

Rozvinutí soustavy hybridních modelů pro posouzení dopadů regulací: CGE-TIMES

Projekt vyvíjí soustavu hybridních modelů pro posouzení dopadů regulací v České republice, která konzistentně kombinuje výhody top-down a bottom-up modelovacích přístupů. Hybridní CGE-TIMES model je rozšířen o detailní dopravní a energetické technologie z energetického optimalizačního modelu TIMES a zároveň zohledňuje mikroekonomické zákonitosti obecné rovnováhy. Mimo to jsou oba modely, jak dynamický energeticko-ekonomický CGE model, tak i energeticko optimalizační model TIMES, spojeny s predikčním modulem vozového parku a environmentálních externalit. Přidanou hodnotou projektu je i zaměření na poptávku po energetických službách jako určujícího faktoru spotřeby energie. Soustava hybridních modelů pro posouzení dopadů regulací bude vyvinuta za účelem uceleného a konzistentního posouzení ekonomických, environmentálních a energetických dopadů politik z oblasti environmentální, energetické a dopravní regulace v České republice

TEFSI - Transformation of European Food Systems towards Sustainability by Transnational, Innovative Teaching

TEFSI podporuje spolupráci 9 evropských univerzit, které vytvářejí, implementují a dále šíří inovativní výukové přístupy, materiály, metody a nástroje vztahující se k různým aspektům udržitelnosti potravinových systémů. Projekt tím zvyšuje povědomí přednášejících na vysokých školách ohledně potřeby zahrnutí udržitelnosti do jejich každodenní výuky v oblastech výživy člověka, potravinářství, zemědělství a dalších relevantních oblastech. 

RCE Česko

Síť Regionálních center expertízy založil v roce 2003 Institut pro pokročilá studia udržitelnosti Univerzity OSN (UNU-IAS) v rámci projektu vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR) poté, co Organizace spojených národů pro vědu a kulturu (UNESCO) vyhlásila nutnost přeorientovat stávající systém vzdělávání směrem udržitelnost. V rámci projektu VUR navrhl a realizoval výzkumné a vývojové aktivity prostřednictvím dvou stěžejních iniciativ: celosvětovou globální síť Regionálních středisek expertízy (RCE) a sítě vysokoškolských institucí. V současnosti UNU-IAS již oficálně uznal více než 157 RCE po celém světě.

Optimalizace managementu obnovy lesních porostů na stanovištích dotčených povrchovou těžbou – REKULTIVACE

Cílem projektu je komplexní vyhodnocení velkoplošných lesních rekultivací na stanovištích pozměněných povrchovou těžbou hnědého uhlí. Předmětem hodnocení jednotlivých typů lesnické obnovy bude potenciální hodnota obnoveného lesního ekosystému s ohledem na primární produkci daného porostu i možnost naplnění ekosystémových služeb - sekvestrace uhlíku, retence vody v půdě, biodiverzita, protierozní a kulturní služby.

Hodnocení dopadů imisní depozice a variability klimatu na ekosystémové služby lesních porostů a návrh adaptačních opatření minimalizující rizika těchto faktorů

Vvytvoření softwarového modelu, který umožní na základě sestaveného výpočetního postupu kvantifikovat a ekonomicky vyhodnotit poškození lesních porostů a související změny na ekosystémových službách vlivem znečištění ovzduší vyvolaného antropogenními zdroji emisí a vlivem stresu z měnícího se klimatu, a  metodiky, která poskytne dokumentaci reprodukovatelného postupu vyhodnocení možných způsobů lesohospodářských adaptačních opatření snižující riziko působení atmosférického znečištění a extrémních klimatických jevů na zdravotní stav smrkových porostů.

PROGRES – Environmentální výzkum

Výzkum interakcí mezi lidskou společností a nejrůznějšími aspekty životního prostředí. Analýza lidské společnosti jako transformační jednotky hmoty a energie navazující na tok látek a energie v přírodních ekosystémech, dále studium vztahu mezi životním prostředím a blahobytem člověka, a to v obou směrech, jak dopadu životního prostředí na ekonomiku a blahobyt lidské společnosti, tak dopadů individuální a společenské spotřeby na přírodní systém. Výzkum možného ovlivnění chování lidské společnosti za účelem minimalizace negativních dopadů lidských aktivit na životní prostředí a udržitelného užívání přírodních zdrojů.

Participativní design posouzení nákladů změny klimatu– COACCH

COACCH bude rozvíjet inovativní vědecký a integrovaný přístup k participativnímu návrhu a realizaci posouzení rizik a nákladů změny klimatu v Evropě ve spolupráci s koncovými uživateli z oblastí výzkumu, podnikání, investic a politiky v průběhu celého projektu. COACCH vylepší databázi důkazů o komplexních řetězcích dopadu změny klimatu a posoudí jejich tržní, netržní, makroekonomické a sociální důsledky v EU.

Globalní Excelence v Modelování Klimatu a Energetiky (GEMCLIME)

Projekt GEMCLIME se zaměřuje na rozvíjení energetické ekonomie a řešení problémů spojených s klimatickou změnou. Projekt pokrývá hnací síly klimatické změny, zkoumá rizika a zranitelnost spojené s klimatickou změnou a výrobou/spotřebou energií, a věnuje se oceňování ekonomických dopadů vyvolaných politikami zmírňující dopady změny klimatu nebo adaptačních opatření. 

Spolupráce obcí ke zvýšení kvality veřejné správy za pomoci metody Místní Agendy 21

Předmětem projektu je posílení institucionální kapacity obcí a regionů v oblasti STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ A KOMUNIKACE. Aktivity jsou postaveny na bázi moderní metody řízení kvality MÍSTNÍ AGENDA 21 (MA21), v rámci níž budou systémově rozvíjeny a připraveny metodické postupy i praktické nástroje pro územní samosprávné celky.

VCSEWiki – internetová platforma pro spolupráci při mezinárodní výuce životního prostředí a udržitelného rozvoje

Webové stránky VCSEwiki 

VCSEwiki je internetová platforma pro spolupráci při realizace mezinárodních kurzů zaměřenémých na životní prostředí a udržitelný rozvoj. Má sloužit k podpoře mezioborové výuky životního prostředí na vysokých školách v rámci mezinárodních kurzů: poskytuje prostor pro vytváření, publikování a sdílení odborných textů.

Enviwiki – internetová platforma mezioborové výuky životního prostředí a udržitelného rozvoje  Webové stránky Enviwiki

Enviwiki je internetová platforma věnovaná vzdělávání zaměřenému na životní prostředí a udržitelný rozvoj. Enviwiki má sloužit k podpoře mezioborové výuky životního prostředí na vysokých školách: poskytuje prostor pro vytváření, publikování a sdílení odborných textů; k tomu nabízí metodickou podporu. Z publikovaných článků pak mohou čerpat témata a informace učitelé a studenti na nižších stupních vzdělání.

Envigogika – recenzovaný vědecký časopis

Envigogika je odborné recenzované periodikum s plně otevřeným přístupem, vydávané Univerzitou Karlovou. Jejím cílem je zkvalitnit odborný dialog v oblasti environmentálního vzdělávání a toto téma propojovat s oblastmi souvisejícími. Envigogika přináší originální vědecké texty.

Inventarizace emisí skleníkových plynů v ČR, sektor odpady (ČHMÚ, 2001- )

Centrum se stalo součástí národního inventarizačního systému, koordinovaného Českým hydrometeorologickým ústavem. Každoročně je zodpovědné za inventarizaci emisí skleníkových plynů ze sektoru odpadů dle metodiky IPCC.