Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Zelená logistika

Zelená logistika: nástroje pro hodnocení vlivu environmentálních atributů logistických služeb na poptávku po logistických službách

S cílem podpořit nabídku env. šetrných služeb navrhneme a ověříme nástroj, který firmám umožní využít existující environmentální motivaci spotřebitelů ke stimulaci poptávky po environmentálně šetrných alternativách logistických služeb.

MSA - Systémová analýza materiálových toků ČR: Nástroj pro zvýšení analytického potenciálu analýzy materiálových toků na makroekonomické úrovni

Projekt má dva hlavní cíle: 1) analyzovat strukturu a trendy indikátorů materiálových toků na makroekonomické úrovni sestavených pro Českou republiku; 2) vyvinout a aplikovat metodiku pro systémovou analýzu materiálových toků české ekonomiky.

Ekonomický potenciál rekreačního využití vodohospodářské soustavy Vltavské kaskády v podmínkách klimatické změny (TAČR Éta, 2019-2022)

Cílem projektu je vyvinout komplexní přístup pro hodnocení ekonomického potenciálu rekreační funkce vodohospodářské soustavy Vltavská kaskáda a jeho vývoj v závislosti na změně klimatu. 

LIFE-IP: N2K Revisited - Integrated LIFE project for the Natura 2000 network in the Czech Republic (2019-2026)

Hlavním cílem projektu LIFE-IP: N2K Revisited je vybudovat efektivnější systém managementu pro soustavu lokalit Natura 2000 v České republice. Projekt implementuje tzv. Prioritní akční rámec pro soustavu Natura 2000 v ČR 2014-2020, který stanovuje priority pro plnění směrnice o stanovištích a směrnice o ptácích. Jedná se o vůbec první český integrovaný projekt podpořený z programu LIFE.

Zajištění kvality otevřených vzdělávacích zdrojů: jak správně vytvářet a využívat volně dostupné studijní materiály

Cílem projektu je vytvoření a) certifikované metodiky, která bude představovat metodický nástroj pro vytváření otevřených vzdělávacích zdrojů vhodných pro vysokoškolské studium. Dále pak vytvoření metodického portálu, který shrne metodické poznatky pro vytváření OER prostřednictvím série materiálů na dané téma (texty, video, obrázky) a poskytne také interaktivní prostor pro diskuzi uživatelů, popř. tvorbu jejich OER. Na základě metodických poznatků vznikne také volně dostupný online kurz (tzv. MOOC) určený pro pracovníky Univerzity Karlovy i širokou veřejnost, který posílí znalosti a kompetence v oblasti tvorby a využívání online zdrojů. Metodický portál a online kurz budou dostupné i po skončení projektu s cílem podporovat kritické posuzování zdrojů jakožto obranu proti dezinformacím.

Vzdělání pro budoucnost

V roce 1 projektu dojde k mapování učení prostřednictvím umění v ČR pro potenciální obohacení existujícího modelu využívaného aplikačním garantem (viz priloha) a k mapování situace v oblasti VUR kompetencí. Na základě teorie a zkušenosti budeme rozvíjet interdisciplinární udržitelný modul výuky k umění. V roce 2 provedeme pilotní zavedení modulu ve 4 třídách na 2 školách při současném srovnání s kontrolní skupinou. Výstupem bude didaktická pomůcka k udržitelné pedagogice umění ve formě informačních materiálů a on-line audiovizuálních materiálů určených pro školy. Práce studentů bude představena na interaktivní prezentace výsledků projektu a workshopu pro profesionály v oblasti vzdělávání a odbornou veřejnost. Základ kreativního vzdělávacího fóra poskytne odborná rada. 

Ověření kalkulace společenské hodnoty dřevin rostoucích mimo les za účelem výpočtu rozsahu kompenzačních opatření při jejich kácení 

Cílem projektu je vyhodnocení, revize, inovace, doplnění a verifikace postupu oceňování dřevin rostoucích mimo les. Postup řešení vychází ze stávající metodiky AOPK (Kolařík a kol., 2017), kterou významně reviduje, doplňuje a inovuje. 

Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím modernizace a pořízení vybavení u pražských fakult a součástí Univerzity Karlovy v průřezových oblastech a v návaznosti na inovaci bakalářských a magisterských studijních programů v souladu s požadavky trhu práce. Aktivity projektu doplňkově podpoří intervence financované v rámci ESF v projektu Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce a obdobné aktivity realizované v minulém programovém období.

V prvním roce projekt vybere nejnovější poznatky o environmentálních aspektech spotřebního chování (kvantitativní hledisko – hodnocení a prevence environmentálních dopadů; kvalitativní pohled – změna životního stylu); určí relevanci pro vzdělávání. Vybere dále koncepty a metodické nástroje pro podporu změny vzorců chování: hodnoty udržitelnosti a (životní) orientace, kompetence, kreativita pro inovace, kritické myšlení, orientace v informačním prostředí, školní prostředí (whole-institutional approach). Na základě teoretických východisek a dialogu s učiteli z praxe vytvoří v druhém roce metodické materiály a zahájí testování. Reflexe výsledků ve třetím roce zahrne zkušenosti z procesu učení i sdílení/přenosu znalostí; výsledkem bude metodika obsahující podklady pro evidence-based policy.

Ekonomie energetiky a politiky životního prostředí

Projekt má interdisciplinární charakter, v rámci kterého budou ekonomické modely obohacené dalšími vědními přístupy. Nově založená výzkumná skupina REGEC je zamýšlená jako zastřešující centrum, které bude poskytovat platformu pro vědecké pracovníky ze dvou doposud nezávislých pracovišť, vyučující a školící studenty na několika pracovištích UK, s cílem podpořit spolupráci a zvýšit kvalitu vědeckých výstupů. REGEC představuje „start-up“ nástroj s cílem prohloubit znalosti a vědomosti prostřednictvím spolupráce jak v rámci UK, tak mezinárodně. Výzkum se bude týkat spotřebitelské poptávky a analýzy preferencí, se zaměřením na energeticky úsporné chování a tzv. „energy efficiency paradox“. Výzkum REGEC je také zaměřen na rozvoj nových a zlepšování stávajících nástrojů pro modelování ekonomických, distribučních a environmentálních dopadů politik, zahrnujíc model dílčí rovnováhy, analýzu substituce faktorů nebo náklady snižování emisí.

Rozvinutí soustavy hybridních modelů pro posouzení dopadů regulací: CGE-TIMES

Projekt vyvíjí soustavu hybridních modelů pro posouzení dopadů regulací v České republice, která konzistentně kombinuje výhody top-down a bottom-up modelovacích přístupů. Hybridní CGE-TIMES model je rozšířen o detailní dopravní a energetické technologie z energetického optimalizačního modelu TIMES a zároveň zohledňuje mikroekonomické zákonitosti obecné rovnováhy. Mimo to jsou oba modely, jak dynamický energeticko-ekonomický CGE model, tak i energeticko optimalizační model TIMES, spojeny s predikčním modulem vozového parku a environmentálních externalit. Přidanou hodnotou projektu je i zaměření na poptávku po energetických službách jako určujícího faktoru spotřeby energie. Soustava hybridních modelů pro posouzení dopadů regulací bude vyvinuta za účelem uceleného a konzistentního posouzení ekonomických, environmentálních a energetických dopadů politik z oblasti environmentální, energetické a dopravní regulace v České republice

RCE Česko

Síť Regionálních center expertízy založil v roce 2003 Institut pro pokročilá studia udržitelnosti Univerzity OSN (UNU-IAS) v rámci projektu vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR) poté, co Organizace spojených národů pro vědu a kulturu (UNESCO) vyhlásila nutnost přeorientovat stávající systém vzdělávání směrem udržitelnost. V rámci projektu VUR navrhl a realizoval výzkumné a vývojové aktivity prostřednictvím dvou stěžejních iniciativ: celosvětovou globální síť Regionálních středisek expertízy (RCE) a sítě vysokoškolských institucí. V současnosti UNU-IAS již oficálně uznal více než 157 RCE po celém světě.

Projekt řeší rozvoj a stabilizaci lidské a procesní infrastruktury pro KTT na UK, tzv. univerzitní inovační sítě UK. Cílem je zvýšit kapacity pro růst objemu a oborového rozsahu aplikace výsledků VaV v praxi. Důraz je kladen na zkvalitnění struktury lidských zdrojů a jejich odborné KTT znalosti. Základ představuje centrála a fakultní skautská pracoviště doplněná o síť kontaktů dovnitř i vně UK. Předpokladem je kontinuální profesní vzdělávání pro zajištění kvalitních služeb dovnitř i vně UK.

Cílem projektu je komplexní vyhodnocení velkoplošných lesních rekultivací na stanovištích pozměněných povrchovou těžbou hnědého uhlí. Předmětem hodnocení jednotlivých typů lesnické obnovy bude potenciální hodnota obnoveného lesního ekosystému s ohledem na primární produkci daného porostu i možnost naplnění ekosystémových služeb - sekvestrace uhlíku, retence vody v půdě, biodiverzita, protierozní a kulturní služby.

Cílem projektu je vytvoření: (i) softwarového modelu, který umožní na základě sestaveného výpočetního postupu kvantifikovat a ekonomicky vyhodnotit poškození lesních porostů a související změny na ekosystémových službách vlivem znečištění ovzduší vyvolaného antropogenními zdroji emisí a vlivem stresu z měnícího se klimatu, a (ii) metodiky, která poskytne dokumentaci reprodukovatelného postupu vyhodnocení možných způsobů lesohospodářských adaptačních opatření snižující riziko působení atmosférického znečištění a extrémních klimatických jevů na zdravotní stav smrkových porostů, a to z hlediska vlivu těchto adaptačních opatření na jednotlivé ekosystémové služby vázané na lesní porosty.

Výzkum Centra pro otázky životního prostředí v rámci tohoto mezioborového projektu se týká interakcí mezi lidskou společností a nejrůznějšími aspekty životního prostředí. Velmi hrubě lze tyto aspekty rozdělit do tří okruhů problémů. První z nich je analýza lidské společnosti jako transformační jednotky hmoty a energie navazující na tok látek a energie v přírodních ekosystémech, dále studium vztahu mezi životním prostředím a blahobytem člověka, a to v obou směrech, jak dopadu životního prostředí na ekonomiku a blahobyt lidské společnosti, tak dopadů individuální a společenské spotřeby na přírodní systém. V neposlední řadě se zabýváme otázkami možného ovlivnění chování lidské společnosti za účelem minimalizace negativních dopadů lidských aktivit na životní prostředí a udržitelného užívání přírodních zdrojů.

Cílem tohoto projektu je analyzovat environmentální důsledky spotřeby evropských domácností. Naším cílem je vyvinout a aplikovat nový koncept pro kvantifikaci poškození biosférické integrity spotřebou domácností, kvantifikovat přivlastnění potenciální zásoby uhlíku v ekosystémech a úbytek biologické rozmanitosti vyplývající z využití zemědělské půdy vtělené do výrobků spotřebovávaných domácnostmi. Aplikujeme statický multi-regionální input-output model s environmentálním rozšířením na kvantifikaci přesunu uvedených environmentálních stop mezinárodním obchodem, analyzujeme obecné rozdíly mezi stopou evropských domácností, propojíme spotřebu konkrétních českých domácností ze statistiky rodinných účtů s globální environmentální stopou a analyzujeme vazby mezi charakteristikami domácností a jejich environmentální stopou. Spolu s dopady na integritu biosféry, biodiverzitu a změnu klimatu se budeme zabývat dopady na užití vody, acidifikaci a užití půdy.

PEOPLE (People-Centred Development in Practical and Learning Environments)

Mezinárodní projekt Prakticky orientované výukové přístupy k průmyslovému vývoji orientované na uživatele (People-Centred Development Approaches in Practical and Learning Environments - PEOPLE) se snaží překlenout nesoulad mezi kvalifikací získanou absolventy humanitních oborů a sociálních věd (zejména antropologie, psychologie a sociologie) a dovednostmi požadovanými zaměstnavateli v průmyslu.

Globalní Excelence v Modelování Klimatu a Energetiky (GEMCLIME)

Projekt GEMCLIME se zaměřuje na rozvíjení energetické ekonomie a řešení problémů spojených s klimatickou změnou. Projekt pokrývá hnací síly klimatické změny, zkoumá rizika a zranitelnost spojené s klimatickou změnou a výrobou/spotřebou energií, a věnuje se oceňování ekonomických dopadů vyvolaných politikami zmírňující dopady změny klimatu nebo adaptačních opatření. Analýza hnacích sil, dopadů a odpovědí společnosti na změny klimatu se věnuje zejména ekonomii obnovitelných zdrojů a valuaci netržních statků. Ačkoliv GEMCLIME představuje v první řade základní ekonomický výzkum, jeho výsledky poskytují podporu pro politiku postavenou na vědeckých podkladech.

Webové stránky VCSEwiki  - pouze anglicky

VCSEwiki je internetová platforma pro spolupráci při realizace mezinárodních kurzů zaměřenémých na životní prostředí a udržitelný rozvoj. Má sloužit k podpoře mezioborové výuky životního prostředí na vysokých školách v rámci mezinárodních kurzů: poskytuje prostor pro vytváření, publikování a sdílení odborných textů.

Webové stránky Enviwiki

Enviwiki je internetová platforma věnovaná vzdělávání zaměřenému na životní prostředí a udržitelný rozvoj. Enviwiki má sloužit k podpoře mezioborové výuky životního prostředí na vysokých školách: poskytuje prostor pro vytváření, publikování a sdílení odborných textů; k tomu nabízí metodickou podporu. Z publikovaných článků pak mohou čerpat témata a informace učitelé a studenti na nižších stupních vzdělání.

Envigogika je odborné recenzované periodikum s plně otevřeným přístupem, vydávané Univerzitou Karlovou. Jejím cílem je zkvalitnit odborný dialog v oblasti environmentálního vzdělávání a toto téma propojovat s oblastmi souvisejícími. Envigogika přináší originální vědecké texty; časopis je zařazen do databáze ERIH, do databáze DOAJ a na seznam recenzovaných periodik RVVI. Dle platné metodiky hodnocení vědy jsou recenzované články v Envigogice zařazeny do kategorie Jneimp. Jako jedno ze dvou českých periodik má ocenění kvality otevřenosti DOAJ Seal.

Inventarizace emisí skleníkových plynů v ČR, sektor odpady (ČHMÚ, 2001- )

Centrum se stalo součástí národního inventarizačního systému, koordinovaného Českým hydrometeorologickým ústavem. Každoročně je zodpovědné za inventarizaci emisí skleníkových plynů ze sektoru odpadů dle metodiky IPCC.

.