‹záhlaví›
‹datum a čas›
Klepnutím lze upravit styly předlohy textu.
Druhá úroveň
Třetí úroveň
Čtvrtá úroveň
Pátá úroveň
‹zápatí›
‹#›
genuine [dženjuin]
Intenzitu zájmu o nový koncept v tomto modelu ovlivňují faktory jako inovativnost konceptu, míra odchýlení od skutečného dlouhodobého zájmu (což je jakási myšlenková nosná kapacita konceptu),  míra rozptylu a zpoždění ve vnímání konceptu (způsobená např. dlouhými publikačními lhůtami v prestižních vědeckých časopisech).
Modus – 5,5 mld – překročen
Medián – 9,5 – střední hodnota několika měření
Celkem 65 odhadů CC
Malthus Essay on the principle of Population 1790
Určení Skutečné  CC u člověka problematické
1)Člověk mění intenzitu využívání zdrojů
Lovec sběrač potřeboval 100 ha lesa / stejná plocha orné půdy dnes uživí 1000
Musíme odpovědět na několik otázek  co budeme jíst, kde chceme žít, jaké máme požadavky na naše zdraví, jak budeme zacházet s ostatními druhy?
Příklady: ES národů
potravin
různých druhů dopravy
banány
papírů – různé využití
obalů
vody (sprchování, myčka, splachování
Vtělená energie:
44 – 142 MWh na GWh vyprodukovaný generátorem 1 : 27
Auto – spodní hodnota – EU
horní hodnota – US
Autobusy při podobnější analýze výhodnější
Letadlo – nižší hodnota delší lety (efektivnější)
    vyšší hodnota – kratší lety
 
( ES neumožňuje pochopit dílčí mechanismy a faktory, které jsou však klíčové pro výsledný efekt, a proto je špatně využitelná pro tvorbu politik).
Ad 1) ES zahrnuje pouze přímé požadavky na prostor a požadavky na plochu lesů nutnou pro asimilaci emisí CO2 
Ad 2) Rozhodnutí převádět emise CO2 (vznikající spalováním fosilních paliv) na plochu lesů je však subjektivní; ad 4) Neudržitelné využívání půdy vede k erozi a vyčerpání a tak redukuje dostupnou plochu produktivní půdy na zemském povrchu;