Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Ekologické zákony a principy, pojem ekosystému, ekologické faktory - adaptace rostlin a živocichů (záření, teplo, voda, živiny, tlak, zvláštnosti vodního a suchozemského prostredí), populace, základní parametry (natalita, mortalita, růst početnosti, adaptace populací, kompetice, predace populacní cykly... spolecenstva - základní parametry, diverzita, dominance, pokryvnost, asociabilita, podobnost, sukcese, stabilita, počet druhů ve společenstvu, ostrovní ekologie, ekologie ochrany přírody, zmeny ve strukture spolecenstev, metabolismus společenstev (produkce, výnos, vliv človeka na populace a společenstva)

Prednáška je povinnou součástí bakalářského studijního programu OŽP.

Garant kurzu: Jan Frouz