Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Podmínky, které musí splnit v průběhu studijního programu, jsou stanoveny rámcovým studijním plánem. Tento plán vypracuje společně student a školitel disertační práce. V souladu s rámcovým studijním plánem vypracuje student roční plán pro každý akademický rok. Součástí rámcového studijního plánu bude také explicitně formulované očekávání studenta od studia v doktorském programu Environmentální studia. Tato očekávání se projeví jak ve volbě tématu disertační práce, tak ve volbě výuky a dalších součástí rámcového studijního plánu. Cílem tohoto opatření je přenést smysluplný díl zodpovědnosti za vlastní vzdělávání a studium na studenta samého. Rámcový studijní plán i roční plán pro akademický rok schvaluje Oborová rada.

Disertační práce

Hlavní součástí rámcového studijního plánu je systematická tvůrčí vědecká práce na tématu daném disertační prací. Téma disertační práce bude zvoleno ze studijních směrů vymezených pro obor Environmentální studia, avšak může být zadáno i podle návrhu samotného doktoranda po dohodě se školitelem. Navržené téma podléhá schválení Oborovou radou. Bude podporována možnost sepsat disertační práci v anglickém jazyce. Je možné předložit také disertační práci, jejíž hlavní část sestává z kopií článků publikovaných v mezinárodních recenzovaných (impaktovaných) časopisech, nebo v podobě publikované mezinárodní recenzované monografie nebo souvisejících kapitol recenzované monografie. Disertační práce musí obsahovat původní výsledky uchazeče.

Studenti budou motivováni, aby podávali žádosti o finanční podporu na vypracování své disertační práce ke grantovým agenturám zaměřeným na podporu výzkumu a vývoje, např.:

 • ke Grantové agentuře UK, která je určena k financování výzkumných projektů prováděných studenty,
 • ke vzdělávací nadaci Jana Husa, která stipendiem Husovy nadace podporuje mj. interní doktorandy,
 • k resortním institucím, které pořádají výběrová řízení na projekty výzkumu a vývoje (např. Ministerstvo životního prostředí ČR),
 • k dalším institucím podporujícím výzkumné projekty – Grantové agentuře ČR a Grantové agentuře AV ČR, případně, ve spolupráci s kolegy a školitelem, také k mezinárodním grantovým agenturám.

Další povinné součásti rámcového studijního plánu

Výuka: cílem výuky je především podpořit odborné znalosti a schopnosti, které student potřebuje ke kvalitnímu zpracování mezioborové disertační práce. Výuka bude každému studentovi individuálně určena na základě tématu jeho disertační práce, absolvovaného magisterského oboru a znalostí a schopností, se kterými byl ke studiu přijat. Popis výuky bude součástí rámcového studijního plánu. Výuka může probíhat studiem doporučené literatury, doplněným konzultacemi se školitelem disertační práce a dalšími doporučenými konzultanty, se závěrečnou obhajobou referátu, nebo studiem vybraných kursů z nabídky Fakulty humanitních studií UK nebo jiných fakult.

Zvláštní část představuje výuka, která uvede téma disertační práce do širších souvislostí environmentální problematiky a metodické školení nezbytné k provedení disertační práce v mezích relevantních vědeckých metodik.

 • Vypracování a obhajoba tezí disertační práce před Oborovou radou. Teze obsahují úvod, popis řešené problematiky, souhrn literární rešerše a metody řešení (možno pojmout také jako tyto kapitoly disertační práce: Úvod, Popis problému, Literární rešerše, Metody).
 • Pravidelné (alespoň 1x ročně) vystoupení na doktorském semináři a prezentace postupu na disertační práci.
 • Alespoň jedenkrát za studium prezentace výsledků disertační práce na veřejném odborném fóru, zpravidla v některém světovém jazyce, nejlépe na odborné zahraniční konferenci.
 • Alespoň 2 publikace výsledků disertační práce uveřejněné v mezinárodním recenzovaném (impaktovaném) časopise, nebo přijaté k uveřejnění v impaktovaném časopise, případně publikované v mezinárodní recenzované monografii.
 • Dosažení odpovídajícího stupně znalostí v angličtině.

Podle úvahy budou do rámcového studijního plánu zařazeny, např.:

 • Absolvování studijní nebo výzkumné stáže na zahraniční univerzitě nebo ve výzkumné instituci, která se zabývá tématem studentovy disertační práce.
 • Dle zájmu a schopností studenta převzetí zodpovědnosti a soustavná péče o některou z činností katedry Sociální a kulturní ekologie FHS UK: podpora při vyhledávání grantových příležitostí, udržování zahraničních kontaktů, organizace semináře odborníků, organizace spolupráce členů katedry, návrhy inovací pedagogické stránky výuky atd.
 • Podíl na výzkumných nebo vývojových grantech pracoviště školitele.

Tyto další části budou do rámcového studijního plánu zahrnuty podle potřeby studentova vzdělávání, jeho zájmu a po společné dohodě mezi studentem a školitelem.

Důležitou prioritou při sestavování rámcového studijního plánu je podíl/účast studenta na mezinárodním vědeckém životě. Tato účast se realizuje zejména publikacemi v mezinárodních vědeckých časopisech, účastí na mezinárodních konferencích, stáží na zahraničním vědeckém pracovišti, a pokud okolnosti dovolí, také podílem na výzkumném (grantovém) úkolu zpracovávaném v rámci mezinárodního konsorcia. Klíčovou úlohu při plánování těchto aktivit a jejich realizaci hraje školitel.

Způsob hodnocení studia

Znalosti studenta budou ověřovány na kolokviích a zápočtem, případně zkouškou. Splněné studijní povinnosti budou evidovány pomocí Studijního informačního systému FHS UK.

Student každoročně v termínu stanoveném katedrou vypracuje písemnou zprávu o výsledcích své činnosti. Na základě rámcového studijního plánu, ročního plánu a zprávy studenta o výsledcích jeho činnosti ověří školitel disertační práce společně se studentem v ročních intervalech dosažený postup ve studiu a navrhne roční plán pro následující akademický rok.

Školitel vypracuje na základě ústního jednání se studentem zprávu o hodnocení dosaženého postupu ve studiu. Toto hodnocení předloží školitel předsedovi Oborové rady, která projedná a schválí roční plán pro následující akademický rok. Hodnocení dosaženého postupu ve studiu Oborová rada uschová jako podklad pro celkové hodnocení průběhu studia.

Doktorská zkouška

Student se může přihlásit k doktorské zkoušce, jestliže splnil všechny podmínky uložené rámcovým studijním plánem.

Student předkládá (prostřednictvím svého školitele) Oborové radě 5 okruhů, z nichž budou formulovány otázky při státních doktorských zkouškách, a seznam literatury prostudované k jednotlivým okruhům. Okruhy budou stanoveny podle těchto pravidel:

 • Nejvíce jeden z okruhů může souviset s tématem disertační práce. Ostatní okruhy by měly být blízké výzkumným směrům vymezeným pro Environmentální studia.
 • Seznam prostudované literatury k jednotlivým okruhům bude splňovat tyto náležitosti: aktuální prameny, zdroje s vysokým impakt faktorem, zahraniční literatura.

Okruhy schvaluje (či vrací k přepracování) Oborová rada. Na základě okruhů doporučuje děkanovi jmenování členů zkušební komise. Zkouška má podobu ústní rozpravy nad otázkami položenými členy komise ze schválených okruhů předložených doktorandem.

Obhajoba disertační práce

Student se může přihlásit k obhajobě disertační práce, jestliže splnil všechny podmínky uložené rámcovým studijním plánem a jestliže složil doktorskou zkoušku s hodnocením „prospěl(a)“.  Student může podat přihlášku k obhajobě disertační práce také zároveň s přihláškou ke státní doktorské zkoušce. Obhajoba disertační práce má prokázat, že student zná teoretický kontext tématu své práce, že zná možný praktický dopad své práce, že dokáže odůvodnit zvolenou metodu práce a zná její přednosti i nedostatky a že práce přispěla k rozšíření vědeckých poznatků programu Environmentální studia. Student má při obhajobě také prokázat, že dokáže věcně odpovídat na připomínky, vznesené z odlišného úhlu pohledu a odlišného přístupu k tématu jeho disertační práce. Obhajoba disertační práce probíhá před komisí.

.