Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Věda o životním prostředí, která tradičně věnovala pozornost zřetelům přírodovědným, si v současné době uvědomuje, že důkladné poznání přírodního systému planety nestačí. Nezbytné je také pochopení složitých interakcí mezi společensko-ekonomickým a biofyzikálním systémem naší planety, pochopení významnosti těchto interakcí, relativní důležitosti a také jejich rizik. Tento doktorský program má proto přispět k rozvoji rodícího se výzkumného směru: environmentálních studií.

Narůstající zásahy člověka do prostředí a „přivlastňování“ přírodních statků člověkem byly charakterizovány jako bezprecedentní a varující významnými badateli světového formátu. Období industrialismu bylo Paulem Crutzenem a dalšími vědci v nedávné době nazváno Anthropocene – antropocén – planetární období charakteristické převahou lidského vlivu na veškeré biogeochemické cykly. Význam změn v prostředí pro rozvoj lidské společnosti odráží též celá řada mezinárodních badatelských programů a společností. Je charakteristické, že v mnoha současných mezinárodních i národních projektech, např. IPCC, SCOPE, MaB je badatelské úsilí stále častěji zaměřeno na integraci přírodovědného a společenskovědního výzkumu.

Výsledky nedávno uzavřeného rozsáhlého globálního projektu Millennium Ecosystem Assessment konstatují, že služby přírody, na kterých je závislá existence lidské společnosti, jsou ve své většině globálně ohroženy a jako jedno řady z významných opatření je doporučena nezbytnost orientovat vědecký výzkum na konkrétně identifikovaná environmentální témata. Jedná se nejen o procesy v atmosféře, hydrosféře, či o problematiku ochrany biologické rozmanitosti, ale též o související problematiku rozvoje, ekonomické a sociální stability apod.

Inspirací se stává skupina vědců sdružená kolem nové disciplíny zvané sustainability science – vědy o udržitelnosti. Toto odvětví se zrodilo z pocitu vědecké komunity, že k zastavení trendu neudržitelného vývoje nutně potřebujeme problémově orientovaný výzkum, který umožní hlubší porozumění komplexu dynamických vazeb společnosti a přírody, posoudí role různých sociálních aktérů s odlišnými očekáváními či ekonomické otázky vztahů člověka a prostředí

Vzdělávání a výzkum jsou od samého počátku pokládány za základní předpoklad pro udržitelný rozvoj. Dokladem toho je 6. rámcový program výzkumu a vývoje Evropské komise, jehož jedna tematická oblast se nazývá Udržitelný rozvoj, globální změny a ekosystémy, a další čtyři tematické oblasti (ze sedmi celkových) s cíli udržitelného rozvoje úzce souvisí. V podobném duchu vyznívá i tematický plán 7. rámcového programu výzkumu a vývoje EK.

Název studijního programu – Environmentální studia – se odvíjí od uznávaného mezinárodního členění vysokoškolského environmentálního vzdělávání na tři oblasti pokrývající hlavní metodické a předmětové charakteristiky řešených témat. Environmentální vědy jsou vyhrazeny přírodovědnému zkoumání procesů a jevů v atmosféře, hydrosféře, litosféře a biosféře. Environmentální technologie (nebo environmentální inženýrství) pokrývá oblasti výzkumu a aplikace nových technologií a technických procesů příznivých pro životní prostředí nebo schopných poškozené a degradované prostředí revitalizovat. Environmentální studia reflektují společenskovědní pohled na interakce společnosti a přírody v nejširším slova smyslu.

.