Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Formát prezentací a koreferátů

1. Každý student má povinnost připravit si jednou za akademický rok prezentaci své dizertační práce ve fázi, v níž se právě nachází (projekt dizertační práce, rešerše literatury, sběr dat, publikace v odborných časopisech atd.).

2. Dále má povinnost jednou ročně vybrat si tematicky či zájmově příbuznou prezentaci kolegy a připravit k ní koreferát

3. Kromě toho má možnost domluvit se se svými konzultanty či jinými odborníky v tématu na jejich tzv. externího koreferátu ke své prezentaci. Takovéto koreferáty jsou vřele vítány.

Docházka: Ke splnění požadavek předmětu kombinovaní studenti musí absolvovat minimálně 50 % všech prezentací na seminářích a prezenční studenti pak 70 % v rámci daného akademického roku (počítáno v hodinách).

PREZENTACE

1.       Motivace (např. politická relevance a poptávka, mezera ve výzkumech, součást komplexnějšího výzkumu atd.)

2.       Výzkumné otázky, hypotézy, očekávaná přidaná hodnota

3.       Rešerše literatury (klíčová v dané problematice, kritika, aplikace v ČR)

4.       Metody a zdroje dat (příp. modely, popis dat)

5.       Výsledky (odhady, predikce atd.)

6.       závěrečné poznámky včetně problemů, možných směrů dalšího výzkumu

KOREFERÁT

1)      Nejsilnější, nejslabší stránky prezentace

2)      Kvalita výzkumu

-          Přehled a porozumění aktuální literatury k tématu

-          Přesná analýza tvrzení z teoretického a praktického hlediska

-          Je teoretický základ dostačující?

3)      Kritický komentář metod 

-          diskuse použitelných a relevantních teorií

-         originální a kreativní myšlenky přítomné a evidentní

-          případné problémy s daty

4)      Navrhované kroky ke zlepšení práce/článku

5)     Ne/přítomnost interdisciplinárního pohledu, možnost rozšířit výzkum zahrnutím tohoto aspektu

6)      Ne/přítomnost jasných závěrů

Časový formát:

cca. 20-30 min vlastní prezentace + cca. 10-20 minut koreferáty (1 či 2) + cca. 30 min diskuse

.