Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Studijní program Environmentální studia

Studijní program Environmentální studia uskutečňuje Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze (FHS UK) ve spolupráci s Centrem pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze (COŽP UK).

Studijní program má jediný, stejnojmenný, studijní obor.

Číst dál: Studijní program...

Přijímací řízení

Přihláška se podává elektronicky. Informace o přijímacím  řízení najdete na webové stránce Fakulty humanitních studií, kde bude také umístěn vstup na elektronickou přihlášku. Tyto informace doporučujeme dobře prohlédnout, zejména náležitosti přihlášky, podmínky přijetí a podobu přijímací zkoušky.

Číst dál: Přijímací řízení

Proč nový studijní program?

Věda o životním prostředí, která tradičně věnovala pozornost zřetelům přírodovědným, si v současné době uvědomuje, že důkladné poznání přírodního systému planety nestačí. Nezbytné je také pochopení složitých interakcí mezi společensko-ekonomickým a biofyzikálním systémem naší planety, pochopení významnosti těchto interakcí, relativní důležitosti a také jejich rizik. Tento doktorský program má proto přispět k rozvoji rodícího se výzkumného směru: environmentálních studií.

Číst dál: Proč nový studijní program?

Uplatnění absolventa

Základem bude absolventovi specializace, jakou si přináší z nižších stupňů studia. Tato specializace bude v doktorském stupni rozvinuta tak, aby absolvent ve výsledku:  

  • do hloubky ovládal teoretické základy vědeckých disciplín, z nichž vychází při zpracování své disertační práce,
  • znal široké souvislosti environmentální problematiky, k níž se vztahuje jeho disertační práce,
  • a rozvinul a do hloubky pochopil metodiku všech disciplín, na jejichž základě je řešena jeho disertační práce. Tyto znalosti považujeme za základní předpoklad interdisciplinárního dialogu a výzkumu.

Číst dál: Uplatnění absolventa

Oborová rada a školitelé

Školitel musí být členem Oborové rady (viz níže) nebo ze seznamu školitelů uvedených v žádosti o akreditaci nebo schválen Oborovou radou a jmenován děkanem fakulty.

Číst dál: Oborová rada a školitelé

Studijní plán

Podmínky, které musí splnit v průběhu studijního programu, jsou stanoveny rámcovým studijním plánem. Tento plán vypracuje společně student a školitel disertační práce. V souladu s rámcovým studijním plánem vypracuje student roční plán pro každý akademický rok. Součástí rámcového studijního plánu bude také explicitně formulované očekávání studenta od studia v doktorském programu Environmentální studia. Tato očekávání se projeví jak ve volbě tématu disertační práce, tak ve volbě výuky a dalších součástí rámcového studijního plánu. Cílem tohoto opatření je přenést smysluplný díl zodpovědnosti za vlastní vzdělávání a studium na studenta samého. Rámcový studijní plán i roční plán pro akademický rok schvaluje Oborová rada.

Číst dál: Studijní plán

Témata prací

V každém případě vítáme, když studenti navrhují vlastní témata, na kterých chtějí v doktorském studiu pracovat. Studijní směry, pro které je doktorský program Environmentální studia otevřen, jsou popsány v úvodní kapitole v odstavci "Cíle studia". Žádaná výzkumná povaha prací je charakterizována tamtéž.

Tipy na témata disertačních prací, které by naši školitelé chtěli/mohli vést viz níže. 

Číst dál: Témata prací

Doktorský seminář

Formát prezentací a koreferátů

1. Každý student má povinnost připravit si jednou za akademický rok prezentaci své dizertační práce ve fázi, v níž se právě nachází (projekt dizertační práce, rešerše literatury, sběr dat, publikace v odborných časopisech atd.).

2. Dále má povinnost jednou ročně vybrat si tematicky či zájmově příbuznou prezentaci kolegy a připravit k ní koreferát

3. Kromě toho má možnost domluvit se se svými konzultanty či jinými odborníky v tématu na jejich tzv. externího koreferátu ke své prezentaci. Takovéto koreferáty jsou vřele vítány.

Docházka: Ke splnění požadavek předmětu kombinovaní studenti musí absolvovat minimálně 50 % všech prezentací na seminářích a prezenční studenti pak 70 % v rámci daného akademického roku (počítáno v hodinách).

Číst dál: Doktorský seminář

.