Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Plné znění organizačního řádu Centra pro otázky životního prostředí...

1. Základní ustanovení

§1 Centrum pro otázky životního prostředí (dále jen „Centrum“) je jiným pracovištěm (podle článku 3, odstavce 1 Organizačního řádu Univerzity Karlovy v Praze) Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „univerzita“) pro vzdělávací a vědeckou, výzkumnou a vývojovou činnost a pro poskytování informačních služeb v oblasti životního prostředí, trvale udržitelného rozvoje a jejich přírodovědných i společenskovědních souvislostí, zřízeným po projednání akademickým senátem univerzity dne 25. října 1991 organizačním opatřením rektora číslo 5847/91-I/3 dne 25. listopadu 1991.

§2 Sídlem Centra je Praha 1-Staré Město, Petrská ul. č. 3/1180.

§3  Centrum užívá razítka s textem „Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí“.

2. Poslání

§4  Základním posláním Centra je informační a koordinační podpora fakult, vysokoškolských ústavů a jiných pracovišť univerzity na poli vzdělávání a výuky, výzkumné a vědecké činnosti a při řešení konkrétních projektů. Centrum zabezpečuje tuto podporu v oblasti životního prostředí, trvale udržitelného rozvoje a jejich přírodovědných i společenskovědních souvislostí.

§5  Je-li to účelné, zapojuje Centrum do aktivit, jež koordinuje, v souladu se statutem univerzity i odborná pracoviště, společenské a jiné organizace, jakož i další právnické a fyzické osoby mimo univerzitu.

§6  Úkolem Centra je zejména:

a)   zajišťovat poradní a expertní podporu rektorovi, prorektorovi pro vědu a výzkum a prorektorovi pro studijní záležitosti a dalším orgánům univerzity, fakult a ostatních součástí univerzity;

b)   získávat, zpracovávat a zprostředkovávat informace týkající se otázek životního prostředí a trvale udržitelného rozvoje o studijních programech, celoživotním vzdělávání a výuce realizovaných na jednotlivých součástech univerzity, případně i na jiných vysokých školách;

c)   na základě informací shromážděných v databázích Centra i na základě výsledků vlastní odborné práce Centra iniciovat vznik studijních programů, studijních oborů a studijních předmětů a spolupracovat při jejich akreditaci. Součástí těchto aktivit je vyhledávání témat bakalářských, diplomových, rigorózních a dizertačních prací a témat v doktorských studijních programech;

d)   podle potřeby se podílet na výukové a další pedagogické činnosti jednotlivých fakult univerzity;

e)   získávat, zpracovávat a zprostředkovávat informace o projektech týkajících se životního prostředí a trvale udržitelného rozvoje;

f)    vyvíjet vědeckou a výzkumnou činnost samostatně i ve spolupráci s jinými pracovišti univerzity;

g)   spolupracovat podle potřeby se státními institucemi včetně vlády, parlamentu a ministerstev s jejich resortními pracovišti, s akademiemi, výzkumnými ústavy a jinými vysokými školami v České republice i v zahraničí;

h)   navazovat kontakty se zahraničními institucemi i odborníky v oboru životního prostředí a trvale udržitelného rozvoje v rozsahu působnosti Centra;

i)    být podle kapacitních možností informační základnou pro dotazy, konzultace a expertízy z oblasti životního prostředí a trvale udržitelného rozvoje univerzitním i mimouniverzitním zařízením;

j)    s výsledky činnosti Centra vhodnými publikačními formami včetně elektronické průběžně seznamovat širokou občanskou i odbornou veřejnost.

Centrum plní své úkoly v souladu s právními předpisy a s vnitřními předpisy univerzity.

3. Organizační struktura

§7   V čele Centra stojí ředitel Centra (dále jen „ředitel“), který řídí činnost Centra a jedná jeho jménem. Ředitele jmenuje do funkce a odvolává rektor, jemuž je ředitel podřízen a za svou činnost mu odpovídá.

§8   Ředitel rozhoduje a jedná jménem univerzity ve věcech podle článku 3, odstavce 7 statutu univerzity.

§9   Dalším pracovníkem Centra je zástupce ředitele, který ředitele zastupuje v jeho nepřítomnosti a dále v rozsahu stanoveném ředitelem. Zástupce ředitele jmenuje do funkce a odvolává ředitel.

§10 Dalšími pracovníky Centra jsou odborní pracovníci a sekretářka. Celkový počet pracovníků Centra nepřevýší deset, nestanoví-li rektor jinak.

§11 Univerzita může na žádost Centra k řešení časově omezených úkolů navazovat pracovně právní vztahy s dalšími pracovníky k jejich působení v Centru, jestliže finanční náklady s tím spojené jsou hrazeny v plném rozsahu z mimouniverzitních, např. grantových zdrojů.

§12 Poradním orgánem ředitele je vědecká rada Centra (dále jen „vědecká rada“). Členem vědecké rady je zpravidla zástupce ředitele; další členy jmenuje ředitel z řad odborníků z jiných univerzitních, příp. i mimouniverzitních pracovišť.

§13  Práva a povinnosti pracovníků Centra upravuje článek 5 statutu univerzity, nebo, nejsou-li členy akademické obce, článek 40 statutu univerzity.

4. Hospodaření

§14  Ředitel je pro zajištění specifických projektů Centra oprávněn získávat finanční prostředky z mimouniverzitních, zejména grantových zdrojů včetně zahraničních, stanoví-li tak opatření rektora. Ředitel rozhoduje o nakládání s těmito prostředky v rozsahu daném tímto opatřením.

5. Závěrečná ustanovení

§15  Zrušuje se Organizační řád Centra schválený akademickým senátem UK dne 26. listopadu 1993.

§16  Tento řád byl projednán vědeckou radou dne 19. května 1999 a nabývá platnosti dnem schválení akademickým senátem univerzity.

§17  Tento řád nabývá účinnosti dnem následujícím po dni schválení akademickým senátem univerzity.

 

Praha dne 26. května 1999

ředitel Centra