Projekt řeší rozvoj a stabilizaci lidské a procesní infrastruktury pro KTT na UK, tzv. univerzitní inovační sítě UK. Cílem je zvýšit kapacity pro růst objemu a oborového rozsahu aplikace výsledků VaV v praxi. Důraz je kladen na zkvalitnění struktury lidských zdrojů a jejich odborné KTT znalosti. Základ představuje centrála a fakultní skautská pracoviště doplněná o síť kontaktů dovnitř i vně UK. Předpokladem je kontinuální profesní vzdělávání pro zajištění kvalitních služeb dovnitř i vně UK.

Cílem projektu je komplexní vyhodnocení velkoplošných lesních rekultivací na stanovištích pozměněných povrchovou těžbou hnědého uhlí. Předmětem hodnocení jednotlivých typů lesnické obnovy bude potenciální hodnota obnoveného lesního ekosystému s ohledem na primární produkci daného porostu i možnost naplnění ekosystémových služeb - sekvestrace uhlíku, retence vody v půdě, biodiverzita, protierozní a kulturní služby.

Cílem projektu je vytvoření: (i) softwarového modelu, který umožní na základě sestaveného výpočetního postupu kvantifikovat a ekonomicky vyhodnotit poškození lesních porostů a související změny na ekosystémových službách vlivem znečištění ovzduší vyvolaného antropogenními zdroji emisí a vlivem stresu z měnícího se klimatu, a (ii) metodiky, která poskytne dokumentaci reprodukovatelného postupu vyhodnocení možných způsobů lesohospodářských adaptačních opatření snižující riziko působení atmosférického znečištění a extrémních klimatických jevů na zdravotní stav smrkových porostů, a to z hlediska vlivu těchto adaptačních opatření na jednotlivé ekosystémové služby vázané na lesní porosty.

Cílem tohoto projektu je kvantifikovat environmentální dopady spotřeby produktů a jednotlivých aktivit městských životních stylů. 

Výzkum Centra pro otázky životního prostředí v rámci tohoto mezioborového projektu se týká interakcí mezi lidskou společností a nejrůznějšími aspekty životního prostředí. Velmi hrubě lze tyto aspekty rozdělit do tří okruhů problémů. První z nich je analýza lidské společnosti jako transformační jednotky hmoty a energie navazující na tok látek a energie v přírodních ekosystémech, dále studium vztahu mezi životním prostředím a blahobytem člověka, a to v obou směrech, jak dopadu životního prostředí na ekonomiku a blahobyt lidské společnosti, tak dopadů individuální a společenské spotřeby na přírodní systém. V neposlední řadě se zabýváme otázkami možného ovlivnění chování lidské společnosti za účelem minimalizace negativních dopadů lidských aktivit na životní prostředí a udržitelného užívání přírodních zdrojů.

Cílem tohoto projektu je analyzovat environmentální důsledky spotřeby evropských domácností. Naším cílem je vyvinout a aplikovat nový koncept pro kvantifikaci poškození biosférické integrity spotřebou domácností, kvantifikovat přivlastnění potenciální zásoby uhlíku v ekosystémech a úbytek biologické rozmanitosti vyplývající z využití zemědělské půdy vtělené do výrobků spotřebovávaných domácnostmi. Aplikujeme statický multi-regionální input-output model s environmentálním rozšířením na kvantifikaci přesunu uvedených environmentálních stop mezinárodním obchodem, analyzujeme obecné rozdíly mezi stopou evropských domácností, propojíme spotřebu konkrétních českých domácností ze statistiky rodinných účtů s globální environmentální stopou a analyzujeme vazby mezi charakteristikami domácností a jejich environmentální stopou. Spolu s dopady na integritu biosféry, biodiverzitu a změnu klimatu se budeme zabývat dopady na užití vody, acidifikaci a užití půdy.

PEOPLE (People-Centred Development in Practical and Learning Environments)

Mezinárodní projekt Prakticky orientované výukové přístupy k průmyslovému vývoji orientované na uživatele (People-Centred Development Approaches in Practical and Learning Environments - PEOPLE) se snaží překlenout nesoulad mezi kvalifikací získanou absolventy humanitních oborů a sociálních věd (zejména antropologie, psychologie a sociologie) a dovednostmi požadovanými zaměstnavateli v průmyslu.

INHERIT je výzkumný projekt 18 partnerských institucí zaměřený na definování efektivních mezisektorových nástrojů, které podporují zdraví a blahobyt napříč sociálními gradienty, prostřednictvím zkoumání hlavních environmentálních stresorů a s nimi spojenými nerovnostmi v oblastech bydlení, mobility a spotřeby. 

Cílem projektu je identifikovat bariéry a potenciál rozvoje elektromobility v České republice.

Cílem projektu je inovace a rozšíření metodiky pro oceňování biotopů (metodika oceňování biotopů AOPK). Současně bude vytvořeno uživatelské rozhraní pro aplikaci metodiky v agendách AOPK, kompetentních úřadů státní správy a pro účely kvantifikací v hodnoceních EIA

Cílem projektu MinFuture je identifikovat, integrovat a rozvinout odbornost v oblasti globálních materiálových toků a modelování scénářů.

Cílem řešení projektu je navrhnout a na případové studii ověřit nové postupy pro socioekonomické posouzení alternativních způsobů obnovy post-těžební krajiny. Navrhované řešení usiluje o komplexní uchopení problematiky obnovy post-těžební krajiny a integraci přírodovědných a společenskovědních metod a poznatků při zohlednění prostorové a časové dimenze obnovy krajiny a potenciálu využití jejích produkčních a mimoprodukčních funkcí. Výsledkem projektu budou (1) metodika pro hodnocení alternativních způsobů obnovy post-těžební krajiny a (2) specializovaná mapa pro hodnocenou případovou oblast Sokolovské uhelné pánve.

Hlavním cílem projektu je rozvinutí systémové podpory modelovacích nástrojů pro tvorbu a analýzu energetických a environmentálních politik. Hlavním nástrojem je dynamický, energetický makro model dílčí rovnováhy TIMES-CZ české energetiky, který bude rozšířen, zpřesněn a aktualizován a který bude sloužit jako analytický nástroj při tvorbě energetických a environmentálních politik .

gemclimeGlobalní Excelence v Modelování Klimatu a Energetiky (GEMCLIME)

Projekt GEMCLIME se zaměřuje na rozvíjení energetické ekonomie a řešení problémů spojených s klimatickou změnou. Projekt pokrývá hnací síly klimatické změny, zkoumá rizika a zranitelnost spojené s klimatickou změnou a výrobou/spotřebou energií, a věnuje se oceňování ekonomických dopadů vyvolaných politikami zmírňující dopady změny klimatu nebo adaptačních opatření. Analýza hnacích sil, dopadů a odpovědí společnosti na změny klimatu se věnuje zejména ekonomii obnovitelných zdrojů a valuaci netržních statků. Ačkoliv GEMCLIME představuje v první řade základní ekonomický výzkum, jeho výsledky poskytují podporu pro politiku postavenou na vědeckých podkladech.

Zkoumání zelených paradoxů: Mikroekonomický, ekonometrický a meta-analytický rámec výzkumu nezamýšlených efektů klimatických a energetických politik

Cílem projektu je vypracovat metodický postup pro zohlednění environmentálních a zdravotních aspektů spotřeby pokrmů v ČR v rámci konceptu Nutriční stopy a poskytnout praktický nástroj pro využití tohoto konceptu v praxi.

Předmětem projektu je posílení institucionální kapacity obcí a regionů v oblasti STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ A KOMUNIKACE. Aktivity jsou postaveny na bázi moderní metody řízení kvality MÍSTNÍ AGENDA 21 (MA21), v rámci níž budou systémově rozvíjeny a připraveny metodické postupy i praktické nástroje pro územní samosprávné celky.

Cílem tohoto projektu je zlepšit predikční validitu metody vyjádřených preferencí pomocí aplikace integrované teorie chování.

Projekt má dva hlavní cíle: 1) vyvinout input-output model pro výpočet surovinových ekvivalentů (RME) a analyzovat strukturu a trendy indikátorů materiálových toků na makroekonomické úrovni sestavených pro Českou republiku; 2) sestavit a analyzovat pilotní fyzickou input-output tabulku (PIOT) pro ČR.

Cílem tohoto reintegračního projektu je identifikovat link mezi environmentálními problémy a jejich hnacími silami.

7FPEconomic Modeling for Climate-Energy Policy
Společně s Institutem ekonomických studií FSV UK koordinujeme nový čtyřletý projekt mobility určený pro vědecké pracovníky "IRSES-RENNET: Economic Modeling for Climate and Energy Policy" (FP7-PEOPLE-2013-IRSES)

Webové stránky VCSEwiki  - pouze anglicky

VCSEwiki je internetová platforma pro spolupráci při realizace mezinárodních kurzů zaměřenémých na životní prostředí a udržitelný rozvoj. Má sloužit k podpoře mezioborové výuky životního prostředí na vysokých školách v rámci mezinárodních kurzů: poskytuje prostor pro vytváření, publikování a sdílení odborných textů.

Webové stránky Enviwiki

Enviwiki je internetová platforma věnovaná vzdělávání zaměřenému na životní prostředí a udržitelný rozvoj. Enviwiki má sloužit k podpoře mezioborové výuky životního prostředí na vysokých školách: poskytuje prostor pro vytváření, publikování a sdílení odborných textů; k tomu nabízí metodickou podporu. Z publikovaných článků pak mohou čerpat témata a informace učitelé a studenti na nižších stupních vzdělání.

Envigogika je odborné recenzované periodikum s plně otevřeným přístupem, vydávané Univerzitou Karlovou. Jejím cílem je zkvalitnit odborný dialog v oblasti environmentálního vzdělávání a toto téma propojovat s oblastmi souvisejícími. Envigogika přináší originální vědecké texty; časopis je zařazen do databáze ERIH, do databáze DOAJ a na seznam recenzovaných periodik RVVI. Dle platné metodiky hodnocení vědy jsou recenzované články v Envigogice zařazeny do kategorie Jneimp. Jako jedno ze dvou českých periodik má ocenění kvality otevřenosti DOAJ Seal.

Inventarizace emisí skleníkových plynů v ČR, sektor odpady (ČHMÚ, 2001- )

Centrum se stalo součástí národního inventarizačního systému, koordinovaného Českým hydrometeorologickým ústavem. Každoročně je zodpovědné za inventarizaci emisí skleníkových plynů ze sektoru odpadů dle metodiky IPCC.

Univerzita Karlova v Praze
Centrum pro otázky životního prostředí
José Martího 407/2
160 00 Praha 6

tel.: +420 220 199 460

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com