Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

 DSC6488u

Co je Centrum

Centrum pro otázky životního prostředí je vysokoškolský ústav – součást Univerzity Karlovy a zabývá se především společenskovědními otázkami ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje v rámci výzkumu, vzdělávání a třetí role univerzity. Bylo založeno v roce 1992.

nakopniprahuPan primátor Prahy nám poslal následující informaci: Obracím se na Vás s prosbou o předání informací Vašim studentům ve věci možného zapojení do Pražského inovačního maratonu. Pražský inovační maraton, známý pod populárním jménem #NakopniPrahu , je soutěž pro širokou veřejnost o návrh nejlepších inovací pro město v jedné z osmi tematických oblastí. V návaznosti na úspěšný první ročník nyní připravujeme start druhého běhu, který bude zahájen seznamovacím online workshopem 12. února s účastí 40 kvalifikovaných týmů a zakončen při velkém finále v červnu letošního roku, kde 10 nejlepších představí své prototypy nových služeb či řešení pro Prahu (všichni doufáme, že již s osobní účastí).

Velmi bych ocenil zapojení Vašich studentů, pro které soutěž může být cennou zkušeností na poli inovačních aktivit a také motivací pro rozjezd vlastního podnikání. Studentům se zde otevírá příležitost zkusit si vyvinout vlastní produkt či službu od nápadu až po realizaci vč. business plánu během tří měsíců, a to za podpory odborníků a mentorů pro dané oblasti. Získají tak nové dovednosti, zážitky a možnost nahlédnout pod pokličku činností hlavního města, které řeší rozmanité výzvy pro zajištění co nejlepší kvality života svých občanů i návštěvníků . Zapojení stude ntů Vaší univerzity by bylo cenným přínosem pro spolupráci Prahy  s mladými talentovanými lidmi, kteří disponují neotřelými, inovativními nápady, jež mohou pomoci městu v jeho dalším udržitelném rozvoji.

Stručně o projektu:

  • Soutěž #NakopniPrahu poběží cca 4 měsíce, po které budou rozvíjeny pilotní projekty zacílené na zlepšení kvality života obyvatel Prahy
  • Projekty vymyslí a  rozpracují týmy inovátorů z  řad veřejnosti,  vybrané na  základě vyhodnocení zaslaných přihlášek (do dnešního dne registrujeme již téměř 20 přihlášek)
  • Hlásit se mohou 2–5 členné týmy, které si zvolí jednu z projektových výzev, jež dále rozvedou
  • Cílem je představit funkční prototyp nové služby či produktu odborné porotě a následně i široké veřejnosti
  • Hodnotitelé "konceptu" nové služby nebo produktu jsou odborníci z řad MHMP i externisti
  • Semifinále s účastí 20 týmů proběhne formou představení celého prototypu včetně business plánu (březen–duben 2021)
  • 10 dopracovaných finálových projektů bude detailně vyhodnoceno a odborná porota vybere 3 nejlepší, které získají i finanční odměnu (květen–červen 2021)

 V případě hlubšího zájmu o spolupráci velmi oceníme i zapojení členů Vaší akademické obce, ať již v roli mentorů či hodnotitelů.

 Více na webových stránkách www.nakopniprahu.cz a také na sociálních sítích (pod #nakopniprahu).

AramisPraha 14. 10. 2020: V rámci Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život, který je administrován Technologickou agenturou ČR (TA ČR), vzniká unikátní výzkumné centrum ARAMIS („Integrovaný systém výzkumu, hodnocení a kontroly kvality ovzduší“ / „Air quality Research, Assessment and Monitoring Integrated System“). Toto centrum sdružuje klíčové experty z rezortních organizací v oblasti životního prostředí, vysokých škol a akademie věd a disponuje špičkovým vybavením a infrastrukturou mateřských institucí.

Projekt je prioritně zaměřen na vývoj, aktualizaci a tvorbu nástrojů, metodik a postupů pro hodnocení kvality ovzduší, emisí klasických znečišťujících látek i skleníkových plynů včetně jejich projekcí a kvantifikaci dopadů na zdraví obyvatelstva a ekosystémů, spotřebu energie, ekonomiku a další aspekty života. Ambicí projektu je prostřednictvím aplikace výsledků přispět ke zlepšení životního prostředí, zejména kvality ovzduší na území republiky.

Konečným uživatelem výsledků je Ministerstvo životního prostředí.

Polemika se studií “Ekonomie změny klimatu. Včetně dopadů na Česko”

Praha, 23. září 2020

Nejnovější studie společnosti Deloitte (2020) oživila debatu o ekonomických dopadech změny klimatu na ekonomiku ČR. Za tento počin jí patří uznání, protože se jedná o jeden z mála příspěvků k vědecky podložené debatě o dopadech změn klimatu v ČR, které přichází z komerční sféry.

Jedním z hlavních a nejcitovanějších závěrů této studie je, že „V případě české ekonomiky by ve všech uvažovaných scénářích měly převážit kladné ekonomické dopady” (str. 1). Podle výzkumníků z Univerzity Karlovy, Centra pro otázky životního prostředí (COŽP), ale závěry provedeného ekonomického modelování dopadů klimatické změny ve studii Deloitte trpí omezeními použitého přístupu, nejsou adekvátně podložené, a neměly by být proto používány k zobecnění, o které se studie pokouší.

 Polemika se studií „Ekonomie změny klimatu. Včetně dopadů na Česko“

 V případě, že se vám správně nezobrazují některé obrázky či vzorce, stáhněte si, prosím, dokument ve formátu pdf

Oceňujeme, že se konzultační společnost Deloitte, jako jeden z mála komerčních subjektů v ČR, problematikou změn klimatu dlouhodobě zabývá. Jedním z výstupů těchto aktivit je nejnovější analýza dopadů vyvolaných změnou klimatu pro ČR (Deloitte 2020). Tuto studii vítáme, protože přispívá k odborné debatě o závažných problémech, kterým musíme čelit.

Avšak závěry provedeného modelování dopadů klimatické změny - a to jak ve vydané tiskové zprávě, tak v následně uveřejněné studii - nejsou adekvátně podložené, trpí omezeními použitého přístupu a neměly by být používány k zobecnění, o které se studie pokouší. Pokusíme se v následujících bodech vysvětlit proč.

Cena JV - foto Kateřina Bursíkova JacquesVe čtvrtek 16. července proběhlo v Senátu předávání cen Josefa Vavrouška za rok 2019. Cenu za dlouhodobý přínos získal náš kolega Jiří Dlouhý za dlouholetý rozvoj principů trvale udržitelného života v české i mezinárodní rovině. Více o ceně si můžete přečíst na stránkách Nadace Partnerství. Vlastní nominaci od Ladislava Mika, Mikuláše Huby a Pavla Šremera si můžete přečíst zde. (foto Kateřina Bursíkova Jacques)