Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

 DSC6488u

Co je Centrum

Centrum pro otázky životního prostředí je vysokoškolský ústav – součást Univerzity Karlovy a zabývá se především společenskovědními otázkami ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje v rámci výzkumu, vzdělávání a třetí role univerzity. Bylo založeno v roce 1992.

Vychází nové číslo Envigogiky, které přináší recenzované texty: článek Jiřího Nečase o vztahu člověka k ostatnímu Božímu stvoření (jak je vyjádřen v biblických textech), nebo příspěvek Viery Novanské a Alexandry Platkové, které věnují pozornost širším souvislostem poznávacího procesu (v němž přetrvávají jisté atavismy). Další autoři uvažují nad novými způsoby interpretace přírodního dědictví (Jan Činčera, Michal Medek a Miroslav Lupač), či dnes vyhledávanými žánry odborných textů a učebnic (Eduard Petiška). Inspirací může být rekapitulace letošních Ekologických dnů Olomouc, nebo úvaha nad vzájemnými vztahy mezi Cíli udržitelného rozvoje z „pera“ Salima Lardjane a Françoise Laveuve. Možnosti (a limity) každodenního rozhodování naznačuje Jiří Olšovský, kdežto související proměnu v osobní rovině ilustruje zkušenost Jade Starr; naopak reflexe Kateřiny Jančaříková ukazuje příklad systémových změn ve vzdělávání učitelů. Což je i příležitost se zamyslet na vysokoškolským vzděláním obecně (jak činíme v textu Zoufalství z vejšky).